Účtování a daňové dopady u dárce nepeněžních darů

Jedno staré české přísloví říká: „Darovanému koni na zuby nehleď“. Lidová moudrost v tomto případě vyjadřuje jednoduchou myšlenku. Ta je sice pravdivá, ale níže si ukážeme, že s darem a jeho přijetím to z hlediska účtování a daňových dopadů na dárce není zase tak jednoduché.

Dar a jeho definice

Symbol daru a vůbec proces darování je pevně zakořeněn v tradicích snad každého národa. Známe jej z období Vánoc, narozenin nebo svátků, kdy se lidé navzájem obdarovávají. Na principu daru je založena charita nebo dobročinné akce. Z historie se do běžného povědomí dostal „danajský dar“, který je symbolem daru spojeného s léčkou nebo zradou. V právním ohledu má dar také své stálé místo.

Začněme jeho definicí. Ta uvádí, že dar je právní úkon, při němž dárce převádí vlastnické právo nějaké věci obdarovanému bezplatně, bez jakéhokoli protiplnění. Obdarovaný tento dar přijímá dobrovolně a stejně tak je zmíněná věc dobrovolně darována. Dar může mít podobu peněz, movitých i nemovitých věcí nebo práv. Na následujících řádcích se zaměříme na nepeněžní dar a především jeho daňové dopady u osob, které jsou dárcem.

Místo, účel a limity

Zákon o daních z příjmu se v tomto směru vymezuje poměrně obšírně. Aby si fyzické osoby mohly odečíst dar od základu daně, musí splňovat několik podmínek. Jednou z nich je umístění obdarovaného. Tím může být obec, kraj, organizační složka státního aparátu nebo fyzická osoba, která má sídlo na území České republiky, Evropské unie, Norska nebo Islandu.

Velmi důležitý je také účel daru a jeho využití. Mezi ně zákon vyjmenovává dary na financování vědy a vzdělání, výzkumu a vývoje, školství, policii, požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, pro státem registrované náboženské církve, tělovýchovné a sportovní instituce, dar politickým stranám a hnutím.

Za určitých okolností může být dar považován za daňově uznatelný výdaj. Opět zde ale platí podmínka místa, kterým je Česká republika, a také účel, kterým je pomoc při odstraňování následků živelních katastrof.

Hodnota daru a jak ji určit

U peněžních darů je výše daru jasně daná, což vytváří naopak velký problém u darů nepeněžních. Mezi ty totiž může patřit mnoho věcí, u nichž se hodnota daru nedá tak jednoznačně určit. Například sem patří skladovaný materiál či zboží, vlastní výrobky, dlouhodobý majetek, nebo dokonce vlastní bezúplatně poskytnuté služby.

Tím se dostáváme k hlavnímu problému – jak tedy správně určit hodnotu nepeněžního daru? Výše daru se zjišťuje oceněním podle zákona o oceňování majetku (což je zákon č. 151/1997 Sb.). Pokud dar poskytne právnická osoba, pak je hodnotou daru daňová zůstatková cena odpisovaného hmotného a nehmotného majetku a účetní hodnota ostatního majetku.

U fyzických osob platí, že nepeněžní dary mohou být oceněny jejich cenou, pokud je známa. Konkrétně to znamená pořizovací cenu daru doloženou dokladem o pořízení, např. účtenkou. Pokud známa není a nedá se doložit, pak je třeba postupovat v souladu se zněním zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, který rozebírá stanovení ceny obvyklé pro daný produkt.

Poskytnuté dary je samozřejmě zapotřebí správně účtovat. Dary z provozní oblasti se účtují jako nedaňový náklad v nákladovém účtu skupiny 54 – Jiné provozní náklady. U hmotných nepeněžních darů účtujeme účetní hodnotu darovaných zásob. Na druhé straně je při splnění zákonných podmínek možné uplatnit dar jako odčitatelnou položku od základu daně.

Odčitatelná položka FO a PO

fyzických osob je podmínka, že souhrn darů musí ve zdaňovacím období přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 Kč. Celkem pak lze uplatnit nejvýše 15 % ze základu daně.

U právnických osob poskytujících dary musí hodnota jednotlivého daru činit minimálně 2 000 Kč a jde odečíst maximálně 10 % ze základu daně. 

 

Co s DPH při darování?

Potížje v tom, že darování není ekonomická činnost, takže u darované věci se musím s DPH vypořádat jinak než obvykle. Existují dvě varianty:

  1. Při pořízení později darované věci nebyl uplatněn odpočet DPH

Plátce daně (darující) pozdější darování minimálně tušil, a tak si neuplatnil odpočet při pořízení. Výborně, tím je to vyřešeno, pořizovací cena zahrnuje DPH a pracuje se všude s jednou cenou.

  1. Při pořízení později darované věci byl uplatněn odpočet DPH

Může jít o starší majetek nebo prostě informace, co se s danou věcí v budoucnu provede, nebyla. Potom se musí při poskytnutí daru odvést DPH na výstupu. To se provede vystavením (interního) dokladu s patřičnými náležitostmi. Základem DPH bude cena obvyklá a datem zdanitelného plnění bude buď datum uvedené v darovací smlouvě nebo datum převzetí daru, podle toho, které datum je dřívější.