(1) Při splnění podmínek stanovených v § 64 až 71f jsou od daně s nárokem na odpočet daně osvobozena tato plnění:

  1. dodání zboží do jiného členského státu (§ 64),
  2. pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65),
  3. vývoz zboží (§ 66),
  4. poskytnutí služby do třetí země (§ 67),
  5. osvobození ve zvláštních případech (§ 68),
  6. přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69),
  7. přeprava osob (§ 70),
  8. dovoz zboží (§ 71),
  9. dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f).

(2) U plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění, pokud zákon nestanoví jinak. Plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění. Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 36. Při opravě hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 42 a 43.Zdroj: zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty