Obrat pro účely DPH upravuje § 4a ZDPH a definuje jej takto:

(1) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za

  1. zdanitelné plnění,
  2. plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
  3. plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

(2) Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.

Co se do obratu pro DPH počítá?

Pojďme si k těm jednotlivým bodům z odstavců výše uvést nějaké příklady:

  1. zdanitelná plnění

Prodej běžného zboží v Čechách (víno, textil, potraviny, elektronika, ..) , poskytování služeb v ČR českým plátcům (stavebnictví, gastronomie, it služby, ...).

  1. plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně (§ 7 odst. 2 ZDPH - např.dodání zboží podnikateli do jiného státu EU)
  1. plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně (§ 63 - § 71g ZDPH: finanční služby, pojišťovací služby, pronájem nemovitosti,...)

 

Co se tedy do obratu pro DPH nepočítá?

nepatří tam zálohy (přijatá platba před uskutečněním plnění)

nepatří tam poskytnnutí služby do třetích zemí ani EU podnikatelům (u služeb do EU se stávám identifikovanou osobou)

nepatří tam prodej dlouhodobého majetku

 

Souhrn úplat bez daně

Pokud jsem plátce DPH a sleduji obrat kvůli možnosti zrušení registrace, počítají se částky bez daně.

Za jaké období se obrat počítá?

Obrat se počítá za každých 12 měsíců zpětně, nestačí tedy kontrolovat jen kalendářní roky.