Daňová evidence - co to je a pro koho je?

Definice daňové evidence

Daňová evidence je zjednodušeně přehled nebo soupis dokladů, který slouží ke stanovení základu daně z příjmu. Hlavní částí jsou údaje o příjmech a výdajích a také obsahuje údaje o majetku a závazcích.

Daňovou evidenci příjmů a výdajů definuje a reguluje § 7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu.

§ 7b - Daňová evidence
 1. Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o
  1. příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
  2. majetku a závazcích.
 2. Pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví, není-li dále stanoveno jinak.
 3. Pro ocenění majetku a závazků v daňové evidenci se hmotný majetek oceňuje podle § 29, pohledávky se oceňují podle § 5. Ostatní majetek se oceňuje pořizovací cenou,31) je-li pořízen úplatně, vlastními náklady,31) je-li pořízen ve vlastní režii, nebo cenou zjištěnou pro účely daně dědické nebo darovací u majetku nabytého děděním nebo darem. Závazky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou. Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami. Pořizovací cenou pozemku je cena včetně porostu, pokud se nejedná o pěstitelský celek trvalých porostů (§ 26). Do pořizovací ceny majetku pořízeného formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci se zahrnou výdaje s jeho pořízením související, hrazené nájemcem. V případě úplatného pořízení nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek a závazků nebo části uvedeného majetku a závazků, za jednu pořizovací cenu, se cena jednotlivých složek majetku stanoví v poměrné výši k ceně jednotlivých složek majetku oceněných podle zvláštního právního předpisu,1a) s výjimkou peněz, cenin, pohledávek a závazků. Je-li v případě úplatného pořízení nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek a závazků, nebo části tohoto majetku a závazků, rozdíl mezi pořizovací cenou a oceněním tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu,1a) zvýšeným o hodnotu peněz, cenin, pohledávek včetně daně z přidané hodnoty, a snížený o hodnotu závazků, záporný, postupuje se obdobně jako v případě záporného oceňovacího rozdílu při koupi podniku (§ 23).
 4. Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků provede poplatník k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto zjištění provede zápis. O případné rozdíly upraví základ daně podle § 24 a 25.
 5. Poplatník je povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.28b)

Pro koho je daňová evidence

Daňová evidence je pro všechny fyzické osoby, které podnikají, nepovedou podvojné účetnictví a své výdaje nebudou prokazovat paušálně procentem z příjmů.

Daňovou evidenci tedy mohou bez problémů vést všichni drobní podnikatelé, fyzické osoby, kteří nejsou zapsaní v obchodním rejstříku a mají roční obrat menší než 15 milionů Kč.

Pro koho daňová evidence není

Daňovou evidenci nemohou vést osoby, které jsou účetní jednotkou a vedou tedy podvojné účetnictví. To platí zejména pro:

 • právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky
 • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku
 • fyzické osoby, jejichž obrat přesáhl v předchozím kalendářním roce částku 15 milionů Kč
 • fyzické osoby, které vedou podvojné účetnictví dobrovolně

Zdroje: 

§ 7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu
Euroekonom.cz

Články o účetnictví