Na takto položenou otázku není jednoznačná odpověď. Pravidla, která předepisuje zákon o DPH jsou následující:

 1. § 9 odst. 1 - Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo.
  § 9 odst. 2 - Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo.
 2. Příklad 1: Jako plátce DPH poskytuji právní služby švýcarské firmě (neregistrované v ČR). Jednání proběhlo v ČR. Příjemce je osobou povinnou k dani, právní služby jsou ve výjimkách. Místo plnění je určeno ve Švýcarsku, nepodléhá tuzemské DPH.

 3. § 10 obsahuje seznam výjimek ze základního pravidla, z toho nejčastěji využívaný je
  §10h - Místem plnění při poskytnutí služby zahraniční osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo místo pobytu, pokud jde o
  1. převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného práva,
  2. reklamní službu,
  3. poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou podobnou službu, stejně jako zpracování dat a poskytnutí informací,
  4. přijetí závazku zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické činnosti nebo práva uvedeného v tomto odstavci,
  5. bankovní, finanční a pojišťovací služby, s výjimkou nájmu bezpečnostních schránek,
  6. poskytnutí pracovníků,
  7. nájem movitého hmotného majetku, s výjimkou dopravních prostředků,
  8. poskytnutí přístupu do přepravní nebo distribuční soustavy a poskytnutí přepravy či distribuce plynu, tepla nebo chladu anebo poskytnutí přenosu či distribuce elektřiny prostřednictvím těchto soustav nebo sítí,
  9. telekomunikační službu,
  10. službu rozhlasového a televizního vysílání,
  11. elektronicky poskytovanou službu.


Zdroje: 
Zákon o DPH