Daňové povinnosti pro rok 2010

Informace o tom, kdo je poplatníkem nebo plátcem některé daně, v jakých termínech se podává daňové přiznání nebo vyúčtování, dokdy zaplatit, případně další povinnosti vážící se k jednotlivým daním obsahují příslušné právní předpisy a v některých případech letáky, které jsou volně k dispozici na všech finančních a celních úřadech a dále na internetových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/) a na stránkách Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/) v sekci „Daně a cla“. Při plnění daňových povinností platí, není-li v příslušném daňovém zákonu stanoveno jinak, společná procesní pravidla, která byla přijata zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“). Zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, došlo od roku 2004 k zásadním změnám při správě, placení i termínech splatnosti spotřebních daní.

Nově je dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o biopalivech“), osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely povinna dle ustanovení § 3a odst. 6 uvedeného zákona podat každoročně k 31. lednu místně příslušnému celnímu úřadu Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok.

Ke dni 1.1.2008 nabyl účinnosti zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který v jeho části 45 až 47 upravuje zdaňování zemního plynu a některých dalších plynů, pevných paliv a elektřiny (dále jen „ekologické daně“).

Seznam daní

1. daň z příjmů,

 1. fyzických osob,
 2. právnických osob,
 3. fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků,
 4. daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,

2. daň z přidané hodnoty,

3. spotřební daně,

 1. z minerálních olejů,
 2. z lihu,
 3. z piva,
 4. z vína a meziproduktů,
 5. z tabákových výrobků,

4. daň silniční,

5. daň z nemovitostí,

6. daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí,

7. ekologické daně,

 1. ze zemního plynu a některých dalších plynů,
 2. z pevných paliv,
 3. z elektřiny,

8. poplatek z biopaliv.

Zdroje: 

Ministerstvo financí České republiky

Články o daních