Dohoda o pracovní činnosti a její změny v roce 2019

Jedním z nejoblíbenějších a nejčastěji využívaných pracovněprávních vztahů u nás, které zaměstnavatel se zaměstnancem uzavírají, je dohoda o pracovní činnosti. Její podmínky se od ledna roku 2019 v některých ohledech změnily a na následujících řádcích se dozvíte, v čem přesně.

V rámci pracovní smlouvy, kterou spolu dvě strany vázané výkonem závislé práce uzavírají, existují tři různé možnosti. Pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Na rozdíl od dohody o provedení práce se dohoda o pracovní činnosti uzavírá často na pravidelnější práce. Jedním z hlavních kritérií, kdy zaměstnavatel volí tuto formu dohody, je rozsah dané práce (oproti krátkodobé, jednorázové práci na dohodu o provedení práce).

Hlavní rysy dohody o pracovní činnosti

Zaměstnavatel uzavírající dohodu o pracovní činnosti se musí řídit několika pokyny. Veškeré podmínky zaštiťují ustanovení v § 76 zákoníku práce. Tam se mimo jiné dočteme, že smlouva musí být sepsaná a podepsaná písemně, neboť jinak ji zákon považuje za neplatnou. Dále jsou zde vyjmenovány tři základní podmínky pro platnost dohody. Smlouva musí obsahovat popis sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Řádná smlouva dbá rovněž na podmínky spolupráce a odměnu za práci. Měla by být sjednána výše odměny a další podmínky k jejímu dosažení a vyplácení. Ty jsou důležitým vodítkem ke stanovení, zda a v jaké výši se zaměstnanec podílí na odvodu pojistného. Nejčastěji se dohoda o pracovní činnosti uzavírá v dobách dovolených nebo při potřebě uzavření kratšího úvazku.

Dalším faktorem je pracovní doba. Dohoda o pracovní činnosti totiž u jednoho zaměstnavatele nesmí přesáhnout v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Zákoník práce určuje i maximální délku období, za které se tak nesmí stát, a tím je doba 52 týdnů.

Pokud má zaměstnanec více dohod, jejich hodiny se pro účely případné kontroly nesčítají. Podmínkou je, že je to práce jiného druhu a nesouvisí spolu.

Od ledna o pět set korun víc

Ještě do konce minulého roku platilo, že při odměně do výše 2 500 Kč se zdravotní ani sociální pojištění neodvádělo, ale od částky 2 501 již ano. Od prvního ledna však došlo k navýšení této částky o 500 Kč, takže se sociální a zdravotní pojištění bude odvádět od částky rovnající se 3 000 Kč nebo vyšší. Pokud je odměna za práci do výše 2 999 Kč, tak zaměstnavatel za takovou osobu pojištění neplatí.

To ale znamená, že osoba s takovým příjmem nebude mít z tohoto zaměstnání pokryté své pojištění. Jak tento zvýšený limit ovlivnil zdaňování? Zvýšení se týká pouze odvodů na zdravotní a sociální pojištění, ale nikoli zdanění. V případě, že u zaměstnavatele nepodepíšete prohlášení k dani (tzv. růžový papír), pak do 2 500 Kč se odvádí srážková daň, nad 2500 Kč daň zálohová.

Tato změna umožňuje zaměstnavatelům navýšit odměnu zaměstnancům pracujícím na dohodu o pracovní činnosti na částku 2 999 Kč a učinit ji výhodnější, jelikož se jich nebudou ještě týkat odvody pojistného. Od částky 2 501 Kč se však i při nepodepsaném prohlášení k dani zaúčtovává zálohová daň. Zaměstnanec si v případě dvou a více souběžných příjmů podává daňové přiznání sám.