Jaký použít kurz v účetnictví a dalších situacích?

Existuje řada různých kurzů (aktuální kurz ČNB, fixní kurz, celní kurz) pro množství situací, se kterými se v praxi setkáváme. Cílem tohoto článku je poskytnout stručně jejich výčet a vysvětlit, kde se používají. Často je také důležitá otázka k jakému datu kurz použít.

1. Kurzy v účetnictví

Zákon o účetnictví ukládá, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Korunové vyjádření závazků a pohledávek je třeba minimálně k datu účetní závěrky aktualizovat platným kursem ČNB dne závěrky.

Pro přepočet cizí měny na Kč ke dni uskutečnění účetního případu – tedy např. ke dni dodávky, vystavení, resp. přijetí faktury, úhrady závazku, resp. pohledávky, platby a zúčtování zálohy, apod. - lze využít:

  1. Aktuální kurs ČNB – to je kurz devizového trhu vyhlášený ČNB pro den, kdy nastal okamžik ocenění.
  2. Pevný kurs – jedná se o kurs devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni období, pro které účetní jednotka používá pevný kurs. Toto období si stanoví účetní jednotka vnitřním předpisem, např. jako kalendářní rok, čtvrtletí, měsíc, týden. Limtem je, že nejdéle to může být na jedno účetní období.
  3. Skutečný kurz – ten se používá při nákupu nebo prodeji cizí měny za českou měnu tak, jak je sjednán.

Rozhodnutí který kurz bude účetní jednotka používat je na ní a zakotví jej ve vnitropodnikové směrnici. Není dobře jej měnit v průběhu účetního období.

2. Kurzy u daně z příjmů u poplatníků, kteří nevedou účetnictví

Pokud poplatník (např. OSVČ) nevede účetnictví, může si vybrat z těchto metod přepočtu cizí měny:

  1. jednotný kurz
  2. - jde o průměr kurzů ČNB z posledního dne každého měsíce roku; jsou zveřejňovány ve Finančním zpravodaji
  3. postupovat podle účetních předpisů - viz výše ad 1) a ad 2)

Pro poplatníka, který nevede účetnictví je rozhodující jak u příjmů, tak u výdajů datum platby, nikoli datum faktury.

3. Kurzy u DPH

U DPH se pro přepočet cizí měny na českou použije kurz devizového trhu ČNB (aktuální denní nebo pevný podle toho, který používá také v účetnictví), a to ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Dovoz zboží a kurz

Výjimka je u dovozu zboží ze třetích zemí, kdy se použije celní kurz podle celních předpisů zveřejňovaný na webu celní správy.

U opravy základu daně a výše daně se pro přepočet cizí měny použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni uskutečnění původního plnění.

4. Kurz pro přepočet cestovních náhrad

Pro výpočet nároku zaměstnance na cestovní náhrady v cizí měně se použije kurz ČNB ze dne, kdy došlo k poskytnutí zálohy na služební cestu, popř. kurz směny, pokud nebyla záloha zaměstnanci poskytnuta.

Může se stát, že nebyla poskytnuta záloha a zaměstnanec nemůže doložit směnu. Poté se pro vyúčtování použitje kurz platný k prvnímu dni služební cesty.Zdroje: 

Zákon o účetnictví
Zákon o DPH
Zákoník práce (§ 183 a 184)