Lhůty pro stanovení daně

V obecné rovině upravuje lhůtu pro stanovení daně § 148 daňového řádu. Zůstává zachován základní princip "3 + 0". To znamená, že lze kontrolovat aktuální období a 3 roky zpětně. Co se však změnilo?

S nástupem účinnosti daňového řádu se mění začátek běhu lhůty. Lhůta pro stanovení daně začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo pokud není povinnost podat řádné daňové tvrzení, tak dnem, v němž se stala daň splatnou.

Kdy se lhůta prodlužuje?

Lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k

  1. podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně,
  2. oznámení rozhodnutí o stanovení daně,
  3. zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku,
  4. oznámení rozhodnutí ve věci opravného nebo dozorčího prostředku, nebo
  5. oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně.

Kdy lhůta neběží?

Byla-li před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola, podáno řádné daňové tvrzení nebo oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení, běží lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn.

Lhůta pro stanovení daně neběží po dobu

  1. řízení, které je v souvislosti se stanovením daně vedeno před soudem ve správním soudnictví a před Ústavním soudem,
  2. řízení o otázce, o níž je příslušný rozhodnout soud a která je nezbytná pro správné stanovení daně,
  3. zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku,
  4. od zmeškání odvolací lhůty proti rozhodnutí o stanovení daně až do oznámení rozhodnutí o jejím navrácení v předešlý stav, nebo
  5. od marného uplynutí úložní doby až do dne doručení rozhodnutí, kterým je prohlášena neúčinnost doručení rozhodnutí vydaného v nalézacím řízení.

Jaká je maximální lhůta pro stanovení daně?

Lhůta pro stanovení daně podle obecných ustanovení daňového řádu končí nejpozději uplynutím 10 let od jejího počátku.

Další ustanovení ohledně běhu lhůt

Výše byla citována obecná ustanovení daňového řádu. Další ustanovení ohledně běhu lhůt týkající se daní z příjmů obsahuje ZDP § 38. Týkají se zejména případů poskytnutí slevy na dani formou investičních pobídek a lhůt pro vyměření daně v případě ztráty.

Zdroje: 
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád - § 148
Články o daních