Nový způsob zaokrouhlování v roce 2019

Kdesi jsem četl myšlenku, že zaokrouhlování je způsob zjednodušování nehezkých čísel na čísla hezká. Samozřejmě, je to značně zjednodušující a mnohdy zavádějící tvrzení. Faktem je, že zaokrouhlování je jeden ze základních matematických postupů, bez něhož se vlastně nikdo z nás neobejde. Výsledné číslo je sice méně přesné, ale lépe se s ním manipuluje, počítá a je opticky kratší.

Jak to bylo dřív?

S otázkou zaokrouhlování se potýkáme velmi dlouho. Problémy s touto matematickou a účetní operací nastaly několikrát v souvislosti se zrušením nějaké mincovní hodnoty. Rok 2003 znamenal konec pro desetníky a dvacetihaléře, na což jsme navázali o pět let později zrušením padesátihaléřů. Až do prvního března 2019 platilo, že daň, jež byla vypočítána ze základu daně, bylo možné zaokrouhlit na celé koruny. Zaokrouhlování na celé koruny nebylo povinným aktem, nýbrž záleželo na konkrétním rozhodnutí plátce daně.

V praxi to vypadalo tak, že pokud plátce daně nezaokrouhloval daň, vycházela mu trvale nižší částka než u toho plátce, který se rozhodl ji zaokrouhlovat. A to ze stejného základu daně, čili možných výsledků bylo více a dle zákona byly všechny správně. Tudíž si plátce daně mohl vybrat, zda bude chtít daň zaokrouhlovat, nebo ne.

Právě tato nejednoznačnost výsledků vedla ke stanovení jasné metody, podle níž by se při zaokrouhlování postupovalo. V dubnu 2019 vešlo v platnost ustanovení § 37 zákona o DPH, který definuje způsob, jakým lze vypočítat daň. Ustanovení měnilo některé zákony v oblasti daní. Nový, ucelený a jednotný způsob výpočtu nabyl platnosti k 1. říjnu 2019.

Tzv. metoda shora

Pokud bychom zaokrouhlovali tzv. zespodu, žádných změn se nedočkáme. Stále platí, že výsledku se dobereme vynásobením základu daně příslušnou sazbou daně. Od 1. 10. 2019 skončilo šestiměsíční období, v němž bylo možné využít starou i novou verzi výpočtu, tedy kdy byly možné oba různé výsledky. K tomuto datu již není možné zaokrouhlovat daň na celé koruny a stejně tak není možné počítat daň pomocí koeficientu zaokrouhleného na čtyři desetinná místa.

Metodou shora se daň vypočítá jako rozdíl výše platby za zdanitelné plnění a podílu výše platby za zdanitelné plnění a koeficientu příslušné sazby daně (základní, snížené či druhé snížené sazby daně). Tím dojdeme ke stejnému výsledku jako při metodě zaokrouhlení zdola.

Počínaje 1. říjnem 2019 se DPH při bezhotovostní platbě automaticky zaokrouhluje na dvě desetinná místa. V případě hotovostní platby se částka vzniklá zaokrouhlením celkové úhrady do základu daně nezahrnuje.

Zdanění zaokrouhlení?

Tato nová zákonná úprava vyvolala v některých kruzích až histerii ohledně toho, že nyní je nutné důsledně rozlišovat platby v hotovosti a jiné druhy plateb. A zatímco u plateb v hotovosti může člověk / firma celkovou částku zaokrouhlit, u bezhotovostních plateb musí být výpočet jiný a i zaokrouhlení musí být rozděleno do základu daně a daně.

Této bouři ve sklenici vody udělala konec finanční správa zveřejněním informace, že i u bezhotovostních plateb je možné postupovat stejným způsobem jako u hotovostních a zaokrouhlení dani nepodléhá. Zaokrouhlení však musí být na nejbližší korunu.

Články o daních