Odpis pohledávky

Důvodem pro odpis pohledávky bývá obvykle to, že pohledávku nelze po dlužníkovi vymoci.

Stejně jako opravné položky lze odpisy u pohledávek členit na účetní a daňové.

  1. účetní
  2. daňové

Účetní odpis pohledávky

Pohledávka může být odepsána na základě rozhodnutí účetní jednotky, pokud je podle jejího vyhodnocení neefektivní se snažit o vymáhání pohledávky nebo je tato šance malá. Účetní odpis pohledávky nesnižuje daňový základ. Účetní odpisy pohledávek mají své místo u

  1. pohledávky nevýznamné hodnoty a
  2. pohledávky za dlužníkem s neznámým pobytem.

Daňový odpis pohledávky

Aby byl odpis z daňového hlediska účinný, musí respektovat pravidla dané zákonem o dani z příjmů § 24 odst. 2 y), kde jsou přesně vyjmenovány situace, kdy lze pohledávku jednorázově odepsat a zahrnout do nákladů.

Mohou tak učinit poplatníci, kteří vedou účetnictví, jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně společnosti a to za předpokladu, že o pohledávce při jejím vzniku bylo účtováno ve výnosech a takto vzniklý zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen a lze-li současně k této pohledávce uplatňovat opravné položky podle písmene i) zákona o daních z příjmů, za dlužníkem,

  1. u něhož soud zrušil konkurs proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty,
  2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení,
  3. který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka,
  4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou,
  5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, a to na základě výsledků této dražby,
  6. jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce.

Odpis pohledávky lze daňově uplatnit do výše vytvořených opravných položek. Pokud účetní jednotka daňové opravné položky netvoří, není ani odpis daňově účinný. Dále nelze daňově uplatnit promlčenou pohledávku.Zdroje: 

Zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon o účetnictví
Účetní závěrka v příkladech (Daniela Kynclová)Zařazení slovník: 
Články o účetnictví