Přechod na uplatňování výdajů paušálem

Pokud přemýšlíte o tom, zda se Vám vyplatí za rok 2010 uplatnit výdaje paušálem místo skutečných, mohou Vám následující informace pomoci. Článek se zabývá tím, co je potřeba při přechodu na paušál provést, aby bylo vyhověno liteře zákona. Také tím, zda je třeba podávat opravné přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Proč uplatňovat výdaje paušálem?

Je to jednoduché. Nikdo se Vám nebude zbytečně šťourat ve výdajích. Pro mnoho podnikatelů znamená uplatnění výdajů procentem z příjmů v konečném důsledku i nižší daňový základ.

§ 7 zákona o daních z příjmů uvádí pro rok 2010 možnost uplatnit tato procenta z příjmů:

  1. 80 % pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a ze živností řemeslných
  2. 60 % pro příjmy z živností vyjma živností řemeslných
  3. 40 % pro příjmy z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo říjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému

 

U příjmů z pronájmu lze uplatnit paušálně 30 %.

Daně a přechod na paušální výdaje

OSVČ s daňovou evidencí

Pokud vedu daňovou evidenci a za rok 2009 jsem vykazoval výdaje podle skutečnosti, a v roce 2010 chci uplatnit výdaje paušálem, je potřeba za rok 2009 podat dodatečné daňové přiznání. Základ se u praví o pohledávky, závazky a zásoby vykázané v evidenci k 31.12.. Pohledávky a zásoby základ daně zvýšují, o neuhrazené závazky je možné základ snížit. Příjmy z pohledávek, o které se zvyšoval daňový základ za rok 2009 se do příjmů za rok 2010 již nepočítají. Pokud bude třeba doplatit daň, patrně vyměří FÚ penále. Lze požádat o jeho prominutí.

 

OSVČ vede účetnictví

Vzhledem k tomu, že při vedení účetnictví jsou pohledávky z roku 2009 již zdaněné, nemusí být nutné podávat dodatečné daňové přiznání. Upravit daňový základ je nutné pouze v případě, že vykazujete zůstatky na účtech opravných položek, rezerv nebo časového rozlišení. Další postup je obdobný předchozímu případu, tzn. do daňového základu roku 2010 nepatří příjmy z pohledávek, které byly zdaněny v předchozím roce.

Zdravotní pojištění a přechod na paušál

OSVČ s daňovou evidencí

Daňovou úpravu podle § 23 odst. 8 nelze považovat za příjem ani výdaj ze samostatné výdělečné činnosti – jde o úpravu rozdílu mezi příjmy a výdaji. V době, kdy se úprava projeví pro daňové účely (např. při dodaňování pohledávek), nebude OSVČ promítat úpravy pro účely stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. Do vyměřovacího základu se promítnou až v době, kdy dojde ke skutečnému plnění (příjmy při úhradě pohledávek, prodeji zboží, výdaje z úhrady závazků). Při podání dodatečného daňového přiznání nemusí tato OSVČ podávat opravný přehled. Tzn. pohledávky z roku 2009 uhrazené v roce 2010 zvednou vyměřovací základ pro zdravotní pojištění za rok 2010.

OSVČ vede účetnictví

Daňová úprava podle § 23 odst. 8 se promítne do výsledku hospodaření. OSVČ je povinna tuto úpravu zohlednit pro účely stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. V případě podání dodatečného daňového přiznání za předchozí rok je OSVČ povinna podat opravný přehled podle § 24 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. Případný dluh doplatí do 30 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla. V takovém případě nebude penalizována.

Sociální pojištění a přechod na výdaje paušálem

Dodatečná úprava základu daně za r. 2009 neovlivní vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální pojištění v podaném Přehledu za rok 2009. Vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění za rok 2010 bude činit 50% ze základu daně. Pohledávky z roku 2009, které byly uhrazeny v roce 2010, neovlivní vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění ani v roce 2009 ani vyměřovací základ roku 2010.

Zdroje: 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
VZP.cz - stanovení vyměřovacího základu při přechodu na paušál
Jak podnikat - paušální výdaje procentem
Businessinfo - Přechod na paušální výdaje - stanovení vyměřovacího základu zdravotního pojištění
Stormware - vyměřovací základ OSVČ při přechodu na paušál
Money - Úpravy základu daně z příjmů při změně ve způsobu uplatňování daňových výdajů (odstraněno - změněna struktura stránek)
UCTO2000 - 01/2010 Přechod na paušální výdaje II (již smazáno)

Články o daních