Účetní uzávěrka a závěrka

Ze zákona o účetnictví vyplývá účetní jednotce povinnost uzavřít k poslednímu dni účetního období účetní knihy a sestavit účetní závěrku. Učetní uzávěrka zahrnuje doúčtování všech účetních případů k poslednímu dni účetního období, výpočet a zaúčtování zisku a daně z příjmu a uzavření účetních knih. Vyvrcholením účetní uzávěrky je sestavení účetní závěrky.

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka sestává z těchto fází:

 • Přípravné práce

 • V rámci přípravných prací se kontroluje převod zůstatků, aby byla zajištěna bilanční kontinuita majetku a závazků a rovněž se provádí inventarizace.

  Při inventarizaci se ověřuje věcná správnost a reálnost ocenění. Po zjištění skutečného stavu majetku a závazků se následně koncové stavy účtů upraví o zjištěné inventarizační rozdíly. Rovněž se ověřují zůstatky účtů nehmotné povahy jako jsou rezervy, opravné položky, časové rozlišení a dohadné položky.

 • Doúčtování operací k poslednímu dni období

 • Tato fáze se týká zejména doúčtování kurzových rozdílů, časového rozlišení, dohadných položek, opravných položek a rezerv, zásob na cestě a při účtování zásob způsobem B i převedení počátečních a koncových stavů.

 • Zjištění HV, výpočet daně, uzavření knih

 • Tato fáze účetní uzávěrky je jedna z nejdelších. Zahrnuje zjištění obratů účtů rozvahových i výsledkových a výsledku hospodaření a uzavření účetních knih. Na základě zjištěného hospodářského výsledku se vypočte a zaúčtuje daň z příjmů, odložená daň a může se provést definitivní uzavření účetních knih. Účty nákladů a výnosů se převádí na účet 710 - Účet zisků a ztrát a tím se vynulují. U účtů rozvahových se převádí zůstatky do nového období přes účty 702 a 701 - konečný a počáteční účet rozvažný.


Účetní závěrka

Účetní závěrku upravují tyto předpisy:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb.

Obsah účetní závěrky podle § 18 zákona o účetnictví

 1. rozvaha (bilance)
 2. výkaz zisků a ztrát
 3. příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b)

Volitelnými částmi účetní závěrky jsou přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Společnosti (kromě a.s.), které nemají povinnost auditované účetní závěrky, ji mohou sestavovat ve zjednodušeném rozsahu.

Náležitosti účetní závěrky

 1. jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky; sídlo nebo bydliště a místo podnikání
 2. identifikační číslo, pokud je má účetní jednotka přiděleno,
 3. právní formu účetní jednotky,
 4. předmět podnikání,
 5. rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
 6. okamžik sestavení účetní závěrky,
 7. podpisový záznam statutárního orgánu nebo podpisový záznam účetní jednotky

Ověřovací povinnost

Účetní závěrku musí mít povinně ověřenou auditorem obchodní společnosti a družstva, které splnily alespoň dvě z následujících kritérií a a.s., které splnily alespoň jedno:

 • bilanční suma převyšuje 40 milionů Kč
 • roční úhrn čistého obratu přesahuje 80 mil. Kč
 • průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50

Auditorský výrok může mít čtyři stupně:

 • bez výhrad
 • s výhradou
 • záporný výrok
 • odmítnutí výroku
Zdroje: 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Vyhláška č. 500/2002 Sb.

Články o účetnictví