Časové rozlišení nákladů a výnosů

Nutnost časového rozlišení vyplývá ze zásady nezávislosti účetních období, které vyžaduje, aby v každém účetním období byly jen ty náklady a výnosy, které s tímto obdobím časově a věcně souvisejí (podle tzv. akruálního principu).

Proto se náklady a výnosy "očišťují" od nákladů a výnosů, které souvisí s obdobím předcházejícím nebo následujícím. Časové rozlišení má významný daňový dopad.

Cíl časového rozlišení

 • výkázat správně hospodářský výsledek
 • správně zobrazit položky v rozvaze (vykázat dobře pohledávky a závazky)

V následující tabulce jsou stručně shrnuty druhy časového rozlišení se stručným popisem jejich významu.

Časové rozlišeníTypV běžném obdobíV dalším obdobíPříklad
NÁKLADŮNáklady příštích obdobívýdajnákladnájemné hrazené dopředu
Výdaje příštích obdobínákladvýdajnájemné hrazené dozadu
Dohadné položky pasivníodhad nákladuvýdajdodávky nevyfakturované dodavatelem
VÝNOSŮVýnosy příštích obdobípříjemvýnosnájemné obdržené dopředu
Příjmy příštích obdobívýnospříjemnájemné obdržené zpětně
Dohadné položky aktivníodhad výnosupříjemnámi nevyfakturované dodávky

V širším pojetí patří do časového rozlišení také rezervy.

Přechodné účty aktiv a pasiv

K účtování časového rozlišení se používají přechodné účty aktiv a pasiv. Jsou to účty rozvahové, aktivní nebo pasivní. V účtové osnově pro podnikatele jsou zařazeny do účtové skupiny 38.

Přechodné účty lze dále členit na :

 1. účty časového rozlišení - známe účel, období i přesnou výši částky
 2. dohadné účty - známe účel, období, ale neznáme přesnou výši částky

Účty časového rozlišení

 1. aktivní účty časového rozlišení
  • 381 - Náklady příštích období
  • 382 - Komplexní náklady příštích období
  • 385 - Příjmy příštích období
 2. pasivní účty časového rozlišení
  • 383 - Výdaje příštích období
  • 384 - Výnosy příštích období

Dohadné účty

 • 388 - dohadné účty aktivní
 • 389 - dohadné účty pasivní

Český účetní standard pro podnikatele č. 019 - odst. 6

Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování

6.1. Náklady a výnosy zachycují účetní jednotky podle těchto zásad

 1. náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí,
 2. opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají; jen v případě, že jde o významnou částku těchto oprav, považují se za mimořádné náklady nebo výnosy,
 3. náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku,
 4. náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě nákladů příštích období nebo výdajů příštích období na příslušných účtech účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv,
 5. výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě výnosů příštích období nebo příjmů příštích období na příslušných účtech účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv.

6.2. Náklady a výnosy se účtují na příslušných účtech nákladových druhů a výnosových položek v zásadě časově rozlišené. Výjimkou jsou pouze nákladové druhy, které tvoří komplexní náklady příštích období; jejich tvorba po prvotním zachycení na příslušných účtech nákladových druhů účtové třídy 5 se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv vykazovaného v položce "D.I.2. Komplexní náklady příštích období" a jejich čerpání ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv vykazovaného v položce "D.I.2. Komplexní náklady příštích období" se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů.

6.3. Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

6.4. Časové rozlišení není nutno používat v případech, jde-li:

 1. o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření,
 2. o pravidelně se opakující výdaje, popřípadě příjmy, za předpokladu, že se výrazněji neovlivní věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.

6.5. Účetní jednotka stanoví postup při časovém rozlišení nákladů a výnosů a nesmí jej každoročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela výjimečně, a je nutno přitom postupovat podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona.