Zrušení plátcovství DPH. Kdy je to možné a jak?

Pro některé podnikatele je registrace k dani z přidané hodnoty povinností, pro jiné se může jednat o krok dobrovolný. Poslední dobou se setkáváme se stále větším počtem podnikatelů, kteří uvažují o tom, že svou registraci zruší. K tomu ale musí splňovat určité podmínky, které si nastíníme na následujících řádcích.

Nejprve si na úvod krátce shrňme, kdy je podnikatel povinen registrovat se k DPH. Jednou z podmínek ekonomického charakteru je výše ročního obratu. Dalším faktorem je nabytí majetku privatizací nebo prodejem podniku, či pokračování v podnikatelské činnosti po zemřelém plátci DPH.

V roce 2016 vstoupilo v platnost kontrolní hlášení, které má zabraňovat daňovým únikům a dalším podvodům. Tato změna dává správci daně, respektive státu jako celku, do rukou nástroje pro obranu proti daňovým únikům, ale přináší s sebou také větší administrativu pro plátce daně. Mimo jiné se s ním pojí větší riziko pokut a sankcí. I proto se zvýšil počet těch, kdo se rozhodli zrušit plátcovství DPH.

Platit, či neplatit?

Proces zrušení registrace k platbě DPH a jeho postupy upravuje Zákon o DPH, § 106b. Z něj vyplývá několik zásadních informací. Zrušit registraci může plátce na vlastní žádost a musí k tomu splňovat určité podmínky. První případ se váže na umístění, kdy má plátce sídlo na území České republiky a kromě jiného není skupinou, kde by byli další plátci. Další hledisko se týká časového horizontu, neboť musí uplynout alespoň rok od doby, kdy se stal plátcem DPH.

Především ale musí splňovat podmínku ročního obratu za dvanáct předchozích měsíců, během kterých jeho obrat nesmí převýšit 1 000 000 Kč. Zrušit registraci lze také v případě, že plátce již přestal podnikat nebo nabízí výhradně plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Do této kategorie spadá například televizní a rozhlasové vysílání, pojišťovací činnosti, vzdělávání a výchova nebo zdravotnické služby.

Plátce se sídlem mimo ČR může zrušit svou registraci v případě, že již v tuzemsku přestal podnikat úplně. Nebo pokud v posledních šesti po sobě jdoucích měsících neuskutečnil žádné daňové plnění na území ČR či jiných členských států. Kromě toho jsou tu plátci, kteří nabyli majetek v procesu privatizace nebo kteří se stanou dědicem po zůstaviteli a pokračují v podnikání. U nich musí uplynout alespoň tři měsíce od doby, kdy se stali plátci. Po dobu tří měsíců navíc jejich obrat nesmí přesáhnout částku 250 tisíc Kč.

O zrušení plátcovství DPH může uvažovat samozřejmě i fyzická osoba. Opět ale platí, že za předcházejících 12 po sobě jdoucích měsíců náš obrat nesmí převýšit 1 000 000 Kč. V některých případech může o zrušení registrace rozhodnout úřední moc. Týká se to samozřejmě ukončení činnosti v tuzemsku, porušování povinností plátce ke správci daně nebo alespoň roční neaktivitě bez předchozího oznámení.

Jak zrušit registraci

Pokud se rozhodnete pro zrušení plátcovství, tak je nejprve zapotřebí vypořádat veškeré své závazky k finančnímu úřadu. Ty je nutné uvést v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období, v němž musí být uvedeno i datum, od něhož poplatník ukončuje registraci. Ke stejnému dni je nutné provést inventuru majetku plátce s ohledem na uplatnění nároku na DPH. Zároveň je plátce povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně u svého obchodního majetku.

Zdroje: 

https://www.podnikatel.cz/clanky/jak-zrusit-registraci-k-dph-ctete-postup-a-upozorneni-na-co-si-dat-pozor/

https://www.podnikatel.cz/clanky/lze-zrusit-registraci-k-dph-ctete-jake-podminky-musite-splnit/

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/zruseni-registrace-k-dph/

https://money.cz/dane-a-ucetnictvi/uplatneni-odpoctu-dph-pri-zruseni-registrace-dodavatele/

http://www.jakpodnikat.cz/zruseni-registrace-platce-dph.php

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#p106b

 

Články o daních