Dovoz zboží ze zemí mimo EU - clo a DPH

Novela od 1.7.2021 ruší osvobození od DPH zboží s hodnotou do 22 EUR u nepodnikatelských zásilek. Veškerý dovoz ze třetích zemích je zdaněn s výjimkou dovozu zboží, u kterých se uplatní osvobození od daně např. z důvodu humanitární pomoci.

Osvobození od cla u zboží do 150 EUR zůstává zachováno.

U zásilek nad 150 EUR a u zásilek podnikatelských se nic nemění a stále u nich bude potřeba projít standardním celním řízením a zaplatit jak DPH, tak clo.

Kalkulačka pro výpočet cla: https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx

 

Neplátce DPH

V případě dovozu zboží ze třetí země (Čína, USA, Švýcarsko, …) se ze zákona osoba nestane ani plátcem DPH, ani identifikovanou osobou.

Neplátce DPH by si měl ale dopředu vyjasnit otázku DPH. Nabízí se více možností, jak DPH odvést.

U zboží vyšší hodnoty prochází dovozce neplátce standartním celním řízením, DPH platí celnímu úřadu.

V takovém případě je nutné použít celní prohlášení s plným datovým souborem (úplným počtem vyžadovaných údajů). Toto celní prohlášení lze podat buď elektronicky nebo prostřednictvím papírového formuláře. Je však třeba vzít v potaz, že vytvoření standardního celního prohlášení je poměrně komplikované a je před tím potřeba provést řadu úkonů. Pro tyto případy existuje řada specializovaných společností, které celní prohlášení vyhotoví za vás (deklarantská služba). Na Celničce.cz lze najít základního průvodce.

Neplátce DPH podnikatel

Zásilky, které objednává ať už fyzická či právnická osoba za účelem vykonávání podnikatelské činnosti (např. vybavení kanceláře) nebo jako předmět podnikatelské činnosti (přeprodej zboží), je třeba projít standardním celním řízením bez ohledu na hodnotu zboží. Vyměřuje se jak DPH, tak clo. (Celnička.cz)

Neplátce DPH nepodnikatel

U zboží nižší hodnoty lze využít při dovozu pro odvod DPH kromě standardního řízení jednoho z následujících způsobů:

  1. Bude uplatněn zvláštní režim Import One Stop Shop

DPH v tomto případě odvádí místo příjemce osoba registrovaná do dovozního režimu – dodavatel nebo provozovatel elektronického rozhraní. DPH je pak zahrnuto do ceny zboží pro konečného zákazníka.

  1. Bude uplatněn zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty

Do 150 EUR ceny dováženého zboží může vybrat DPH pošta nebo jiný přepravce, který má povolení k použití tohoto režimu. Zákazník zaplatí DPH vč. ceny služby přepravci.

  1. Příjemce odbaví zásilku sám

https://cportal.celnisprava.cz/web/portal/ecep

Lze využít aplikaci eCeP na portálu celní správy. Využití aplikace je omezeno na dovoz zboží do hodnoty 150 EUR.

Plátce DPH

Plátce DPH přiznává a odvádí DPH (finančnímu úřadu) bez ohledu na cenu dováženého zboží v rámci svého běžného daňového přiznání. Zároveň může uplatnit nárok na odpočet (v souladu s ustanoveními § 72 a následujícími).

 

Zákon o DPH, § 23

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží

(1) Zdanitelné plnění je uskutečněno a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží vzniká

a) propuštěním zboží do celního režimu

1. volného oběhu,

2. dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, nebo

3. konečného užití,

 

Doklad při dovozu

Celní prohlášení na Jednotném správním dokladu (JSD).

Jakmile celníci vpustí zboží do režimu volného oběhu a firma jej může nabídnout českým zákazníkům, bude mít povinnost z něj zaplatit DPH. Jednotný správní doklad potvrzený celní správou se tak současně stává daňovým dokladem pro vyměření základu daně.

Někdy přijde JSD v XML formátu místo v PDF. Pokud někde tento formát vyložen nemiluje, taková XML lze načíst do aplikace celní správy a „vytisknout“.

https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/tisk-rozhodnuti-o-propusteni-zbozi.aspx

 

 

Kurzy u dovozu:

Celní kurzy na stránkách celní správy. Jsou platné měsíc a objevují se na JSD.

https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/kurzy.aspx

 

 

Základ daně a výpočet DPH

§ 38 ZDPH - Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží

(1) Základem daně při dovozu zboží podle § 20 je součet

a) základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla,

b) vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, popřípadě do dalšího místa určení na území Evropské unie, pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud nejsou zahrnuty do základu daně podle písmena a),

c) příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak.


 

 

Články o daních