Jak na rozdělení zisku? (účtování, zálohy, srážková daň)

Podnikání je podle definice soustavná činnost provozovaná za účelem dosažení zisku. I společnost s ručením omezeným je většinou založena za účelem dosažení zisku. V případě, že se společnosti daří a vykazuje zisk, je potřeba jej nějak rozdělit. I tento proces má svá úskalí, která si nastíníme v následujících řádcích.

Kdo rozhoduje o podílu ze zisku

Hned na začátek by bylo dobré říct, kdo vlastně určuje, jakým způsobem a poměrem budou rozděleny podíly na zisku společnosti. Podíl na zisku je určen ve společenské smlouvě. Rozhodnutí o rozdělení zisku provádí nejvyšší orgán obchodní korporace, tedy valná hromada. Podkladem pro rozdělení zisku je vždy řádná nebo mimořádná účetní závěrka, která musí být valnou hromadou schválena.

Pokud by valná hromada nemohla rozhodnout o rozdělení zisku, přešel by celý zůstatek na účtu číslo 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Schválení účetní závěrky a následně také rozhodnutí o rozdělení podílů musí valná hromada učinit do šesti měsíců od skončení účetního období. Splatnost podílů na zisku má svůj termínový limit, pokud smlouva nebo valná hromada nerozhodne jinak. Za normálních okolností je podíl splatný do tří měsíců od rozhodnutí valné hromady.

Pravidla rozdělení podílu na zisku

Při rozhodování o rozdělení podílu na zisku existují určitá pravidla, která chrání jednak společnost jako takovou a jednak jednotlivé společníky. Ti dostávají podíly podle předem stanovených poměrů podílů, pokud společenská smlouva nestanoví něco jiného. Podíly na zisku se zpravidla vyplácejí na adresu či bankovní účet společníka. Žádný společník nesmí být vyloučen z podílu. A v případě, že by bylo rozdělování nerovnoměrné, musí být tento krok vždy odůvodněný.

O vyplacení podílu rozhoduje statutární orgán. Zájmy společnosti a jejího finančního zdraví jsou chráněné pravidlem, které zakazuje vyplacení podílů v případě, že by vedlo k úpadku společnosti. Pokud zisk nepřevyšuje ztrátu neuhrazenou ztrátu z minulých let, pak jej nelze vyplatit.

Klíčovým účtem při rozdělování zisku je účet číslo 431 s názvem Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Na tomto účtu se eviduje zisk za předchozí účetní období. Z něj se zisk převádí na další účty podle předem schváleného účelu.

Mezi ty patří:

ÚčelPřesun na účet
Převod do rezervního fondu431 / 421
Převod do jiného fondu431 / 427
Navýšení základního kapitálu431 / 419
Podíly ze zisku společníkům431 / 364
Srážková daň z podílu431 / 342
Převod na nerozdělený zisk431 / 428
Úhrada ztráty ze zisku431 / 429

Zálohy na podíly na zisku

Zákon o obchodních korporacích od 1. ledna 2014 umožňuje vyplácet zálohy na podíly na zisku. Zákon stanoví, že se zálohy mohou vyplácet pouze na základě mezitimní účetní závěrky a že z ní musí být jasně patrné, že společnost disponuje dostatečnými prostředky na rozdělení zisku. Opět při tom platí, že společnost nesmí vyplácet zálohy na daň v případě, že by si tím přivodila úpadek.

Pokud je společnost povinně auditována, pak auditu podléhá rovněž mezitimní závěrka. K vyplacení záloh společnost nesmí využívat prostředky z fondů, které jsou účelově vázané a jejichž účel nesmí společnost měnit. Výše zálohy zisku, kterou je možné vyplatit, se určuje následovně:

Sečteme položky výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku. Výsledek snížíme o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu.

Povinnost srážkové daně při výplatě

Výplata podílu na zisku podléhá srážkové dani. Výjimku tvoří mateřské společnosti, kterým vyplácí příjem z podílu na zisku jejich dceřinná společnost, jež je tuzemským nebo zahraničním poplatníkem. Z hlediska srážkové daně je klíčové datum povinnosti srazit daň.

To se děje při výplatě podílů na zisku, nejpozději ale do konce třetího měsíce od měsíce, ve kterém valná hromada schválila účetní závěrku a s tím odsouhlasila i rozdělení zisku.

Daň se odvádí v následujícím kalendářním měsíci. Srážková daň činí 15 %.