Základní podmínky pro osvobození příjmů z prodeje obchodního podílu

K 1.1.2014 se výrazně změnila zákonná úprava související s touto oblastí. Nicméně základní podmínkou pro osvobození příjmů bylo před rokem 2014 a stále je, že doba mezi nabytím a převodem podílu musí přesáhnout 5 let. (Výjimkou je příjem z převodu cenného papíru, ale nebudeme zacházet do detailů.)

Změny ve výši obchodního podílu

Jak to ale je, když jsem aktuální výši obchodní podílu získal postupně? Můžeme se dostat do situace, kdy část obchodního podílu pětiletý časový test bude splňovat, ale část jsem koupil před méně než pěti lety. Co s tím? Zdanit celé, zdanit částečně nebo je to celé osvobozené?

Pojďme se podívat na variantu, kdy část obchodního podílu je nabyta už někdy před rokem 1.1.2014 a splňuje pětiletý časový test a část obchodního podílu je nabyta až po tomto datu. Jaké právní předpisy se na tuto situaci vztahují a co z toho vyplývá?

Zákon o daních z příjmů (znění s účinností od 1.1.2014)

§ 4 odst. 1) s)

Od daně se osvobozuje ….. příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z úplatného převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 5 let …..  Osvobození se nevztahuje na

  1. příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, pokud byl pořízen z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
  2. příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího úplatného převodu podílu v obchodní korporaci v době do 5 let od jeho nabytí, i když smlouva o úplatném převodu bude uzavřena až po 5 letech od jeho nabytí,
  3. příjem z budoucího úplatného převodu podílu v obchodní korporaci pořízeného z poplatníkova obchodního majetku, pokud příjem z tohoto úplatného převodu plyne v době do 5 let od ukončení činnosti poplatníka, ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti, i když smlouva o úplatném převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí tohoto podílu nebo od ukončení této činnosti,
  4. příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu člena plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo nabytím podílu od jiného člena, pokud k úplatnému převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí podílu,

 

Přechodná ustanovení zavedena opatřením č. 344/2013 Sb. Čl. II

Bod 4 - Ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) bodu 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se nepoužije v případě zvýšení podílu v obchodní korporaci, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

Zákon o daních z příjmů (znění do 31.12.2013)

Od daně jsou osvobozeny … r) příjmy z převodu členských práv družstva nebo z převodu účasti na obchodních společnostech, nejde-li o prodej cenných papírů, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu pěti let.

Obchodní zákoník (platný do 31.3.2013)

§ 114

(1) Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

(2) Každý společník může mít pouze jeden obchodní podíl. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad, popřípadě i jeho obchodní podíl.

Zákon o obchodních korporacích (platný od 1.1.2014)

HLAVA IV, Díl 1 § 132 - § 139

- Povolen vznik a existence více podílů společníka na téže společnosti.

 

Kombinace předchozích ustanovení vede k závěru, že časový test 5 let pro osvobození se použije až pro podíly dokoupené po datu 1.1.2014. Na podíly dokoupené před tímto datem se pohlíží podle předchozích právních předpisů jako na jeden podíl a pro osvobození se provádí časový test 5 let od okamžiku vstupu společníka do společnosti. Zatímco u podílů dokoupených po tomto datu testuju každou část zvlášť

Ani u osvobozených příjmů nemám ještě vyhráno. Osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč se musí oznámit správci daně v termínu pro podání daňového přiznání. Je to povinnost, jejíž nesplnění hrozí poměrně vysokými sankcemi - až 0,1% z příjmů, pokud ho ohlásím sám dodatečně, aniž bych k tomu byl správcem daně vyzván, 10 % pokud jsem vyzván a vyhovím, 15% pokud jsem vyzván a nereaguju.