Položky zvyšující základ daně

Řádek 20
úhrn částek neoprávněně zkracujících příjmy a hodnota nepeněžních příjmů, které je nutné zahrnout do základu daně, jestliže nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10
- např. daňová zůstatková cena technického zhodnocení, které se při nájmu bezúplatně převedl nájemce na pronajímatele
- zvýšení základu daně z titulu ceny obvyklé, když jsme ve výnosech měli částku nižší
- vystavená faktura, která nebyla omylem zahrnuta do výnosů

Řádek 30
částka uvedená na tomto řádku se na zvláštní příloze rozčlení podle jednotlivých bodů § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3-13
- pojistné na soc. a zdr. poj. sražené zaměstnancům a neodvedené do 31.1. následujícího roku
- za rok x-1 jsem podal dodatečné přiznání a na ř. 112 dal nezaúčtovanou přijatou fakturu, v roce x vyloučím náklad jako daňově neúčinný na ř. 30
- částka odstupného za byt, která byla daňovým výdajem, pokud byly porušeny podmínky (byt nebyl do 2 let užíván pro podnikání a podnikání v něm nebylo po dobu alespoň 2 let)
- přijaté úhrady smluvních sankcí, které byly v předchozích zdaňovacích obdobích zaúčtovány do výnosů, ale vyloučeny v předcházejících obdobích ze základu daně, protože nebyly uhrazeny
- dodanění neuhrazených závazků starších 36 měsíců (oddanění - ř. 112)


Řádek 40
náklady neuznávané za náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 nebo § 25
- výdaje na spotřebované PHM a parkovné u vozidel, u kterých spol. uplatňuje paušální výdaj na dorpravu podle § 25 odst. 1 zp)
- náklady na reprezentaci
- dary
- sankce zaplacené FÚ
- povinné pojistná na soc a zdr. poj. hrazené zaměstnavatelem a neodvedené do 31.1. následujícího roku
- neuhrazená daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí
- neuhrazené smluvní pokuty a jiné sankce, pro které je důležité zaplacení
- rozdíl, o který účetní zůstatková cena převyšuje daňovou zůstatkovou cenu při vyřazení majetku
- náklady na technické zhodnocení, pokud bylo zaúčtováno do nákladů jako oprava, která je daňovým nákladem
- účetní opravné položky a rezervy, nedaňové odpisy pohledávek
- příspěvky zaměstnavatele na kulturu, rekreaci, sport
- úroky z půjček od spojených osob, které neprojdou testem nízké kapitalizace (úvěry přesahují čtyřnásobek vlastního kapitálu)
- výdaje mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti
- příspěvky z nepovinného členství v komorách, svazech apod. - manka a škody vyjma živelných pohrom a škod způsobených podle zjištění policie neznámým pachatelem - nájemné za umělecká díla


Řádek 50
rozdíl, o který účetní odpisy přesahují odpisy daňové


Řádek 62
pole je bez popisu, lze jej využít v ostatních případech, kdy je třeba pro správné stanovení základu zvýšit výsledek hospodaření uváděný na řádku 10
- např. pro vyloučení nepřímých nákladů vztahujících se k přijatým dividendám v částce 5 %


Položky snižující základ daně


Řádek 100
položky, které nejsou předmětem daně, pokud byly zahrnuty ve výnosech
- např. dary chybně zaúčtované do výnosů

Řádek 101
příjmy, které nejsou předmětem daně u neziskových subjektů
- např. příjmy z prospěšných činností pro které byla nezisková organizace zřízena, u kterých jsou související výdaje vyšší
- dotace

Řádek 110
příjmy osvobozené podle § 19
- např. dividendy od dceřinné společnosti
- členské příspěvky

Řádek 111
částky, o které se podle § 23 odst. 3 b) ZDP snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji
- neuhrazené smluvní sankce ve výnosech
- dodatečně odvedené zdravotní a sociální pojištění (část hrazená zaměstnavatelem)
- další dodateně uhrazené náklady, které jsou daňovým výdajem až tehdy, když jsou zaplaceny

Řádek 112
částky, o které lze podle § 23 ods. 3 písm. c) snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji
- omylem zaúčtovaná částka do výnosů
- částky nákladů, na které nebyly dohadné položky a které patří do běžného zdaňovacího období
- rozpouštění účetních opravných položek a rezerv
- "oddanění" závazků, které byly dodaněny, protože uplynulo více než 36 měsíců od jejich splatnosti, ale nyní byly uhrazeny


Řádek 120
příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) ZDP
- výnosy zdaněné zvláštní sazbou daně v tuzemsku podle § 36ZDP - dividendy, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku
- dodatečně odvedené zdravotní a sociální pojištění (část hrazená zaměstnavatelem)

Řádek 130
příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) ZDP - jde o příjmy, které jsou zahrnuté do samostatného základu daně podle § 20b ZDP, jinak by totiž byly zdaněny dvakrát
- dividendy, vypořádací podíly a podíly na likvidačním zůstatku ze zahraničí

Řádek 140
ostatní příjmy a částky podle § 23 odst. 4 ZDP s výjimkou odstavců a) a b) (řádky 120 a 130)
- částky již zdaněné
- částky výnosů souvisejích s výdaji daňově neuznanými v předchozích obdobích
- výnosy z nedaňově odepsaných pohledávek

Řádek 150
rozdíl, o který daňové odpisy přesahují odpisy účetní

Řádek 160
rozdíl, o který daňová zůstatková cena převyšuje účetní zůstatkovou cenu HM

Řádek 161
úprava základu daně podle § 23 odst. 8 ZDP v případě zrušení poplatníka s likvidací

Řádek 162
řádek bez popisu, slouží pro ostatní případy snížení daňového základu výše neuvedené