Zákon o daních z příjmů umožňuje rozdělit příjmy z podnikání na spolupracující osoby.

Kdo může být spolupracující osobou

  1. druhý z manželů
  2. další osoba žijící ve společné domácnosti

Druhým z manželů je logicky jedna osoba, dalších spolupracujících osob žijících ve společné domácnosti může být i více. Zároveň je zákonem připuštěna možnost rozdělení příjmů mezi spolupracující osoby žijící ve společné domácnosti a druhého z manželů.

Spolupracující osobou naopak být nemůže:

  • dídě až do ukončení povinné školní docházky
  • dítě v kalendářním měsíci, ve kterém je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění
  • manžel / manželka, pokud je na na něj nebo na ni uplatňována sleva na dani

Kolik lze rozdělit?

Rozdělit lze všechny příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti s výjimkou podílů na zisku společníka v.o.s. nebo komplementáře k.s.. S příjmy se rozdělují zároveň výdaje, a to stejným poměrem.

Kolik lze rozdělit závisí na tom, o jakou nebo jaké spolupracující osoby se jedná.

Spolupracující osobou je druhý z manželů

V tomto případě se příjmy a výdaje rozdělují tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více než 50 %. Přitom částka připadající na spolupracujícího manžela (manželku), o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce.

V ostatních případech

(Ostatními případy se rozumí situace, kdy spolupracující osobou je další osoba žijící ve společné domácnosti nebo více těchto osob, případně i druhý z manželů.)

Za těchto ostatních případů lze na solupracující osby (i když zahrnují manžela nebo manželku) rozdělit tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 %. Přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. U spolupracujícího manžela (manželky) a dalších spolupracujících osob musí být přitom výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná.

Chci rozdělovat příjmy na spolupracující osobu. Co dál?

Spolupracující osoba má při zahájení činnosti povinnosti jako OSVČ. Podobně řeší situaci i při ukončení spolupráce.

Spolupracující osoba podává přihlášku k registraci na finanční úřad do 30 dnů. Do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž začala spolupráce, podává přihlášku na správu sociálního zabezpečení. zahájenní spolupráce oznamuje také do osmi dnů ode dne, kdy spolupráce začala, zdravotní pojišťovně.Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - § 13