Autorské příjmy se zdaňují podle § 7 odst. 2 a) ZDP jako příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti. Výjimkou jsou případy, kdy patří do příjmů ze závislé činnosti. Zákon uvádí, že takto se zdaňují příjmy z "užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem".

Intuitivně by člověk takovéto příjmy zařadil mezi ostatní příjmy podle § 10 ZDP, ale to není správný postup ani když by se jednalo pouze o příležitostný příjem.

Zvláštní ustanovení pro autorské příjmy do 7 000 Kč

§ 7 odst. 6 ZDP uvádí, že příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36) za předpokladu, že jde o příjmy uvedené v odstavci 2 písm. a) a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7000 Kč.

Co to znamená?

Pokud píšu články do novin a honorář, který mám obdržet nepřesáhne 7 000 Kč za měsíc, dostanu z této částky 85 %, 15 %vede příslušný ústav jako daň státu. Já už tento příjem dále neřeším a nikde neuvádím v daňovém přiznání, ani mi to nevstupuje do základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.

Pokud však tato částka převyšuje 7 000 Kč za měsíc, je to součást mého základu daně podle § 7. Stejně tak, pokud je tento příjem do 7 000 Kč za kalendářní měsíc, ale je to např. honorář za knihu, nezapadá to mezi vyjmenované příjmy - "za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize" a daní se samostatně a vstupuje i do výpočtu základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.