Kapitálově spojené osoby

 1. jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami přímo kapitálově spojenými,
 2. jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami kapitálově spojenými.

Jinak spojené osoby

O jinak spojené osoby se jedná se jedná v případech, kdy

 1. kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby,
 2. se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak spojené osoby se nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,
 3. ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou,
 4. jde o osoby blízké,
 5. které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty. Podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se stanoví jako aritmetický průměr měsíčních stavů.

Účast v kontrolní komisi nebo obdobném kontrolním orgánu a provádění kontroly za úplatu se nepovažuje za podílení se na kontrole.

Co a kdy řeší spojené osoby v praxi

 1. Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích
 2. za stejných nebo obdobných podmínek,
 3. a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen,
upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl; nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu (zákon o oceňování majetku).

Mohou tedy nastat dvě prakticky tyto situace:

 1. Pokud bude sjednána mezi spojenými osobami cena nižší než je běžné, může být postižen prodávající, kterému správce daně dodaní výnosy.
 2. Pokud bude naopak sjednána cena vyšší než je běžné, může správce daně vyloučit z daňově uznatelných nákladů kupujícímu část nákladů nad cenu obvyklou.

Zdroje: 
Informace o spojených osobách jsou v zákoně o dani z příjmů § 23, odst. 7.