Co je to dobropis a vrubopis?

Tento článek obsahuje informace nyní již historické povahy. Od 1. dubna 2011 se místo pojmů "dobropis" a "vrubopis" používá opravný daňový doklad.

Stručně řečeno dobropis je faktura s mínusem. Dobropis je daňový doklad, který plátce (dodavatel) používá ke snížení daňové povinnosti. Naproti tomu vrubopis používá ke zvýšení daňové povinnosti. U plátce (odběratele) je tomu naopak. Na základě daňového dobropisu snižuje odběratel svůj nárok na odpočet, tj. vrací již uplatněný odpočet nebo jeho část do státního rozpočtu, a na základě vrubopisu svůj nárok na odpočet zvyšuje.

Zákon o DPH jednoznačně určuje, kdy plátce může provést opravu a za jakých podmínek, a současně také určuje, kdy je provedení opravy jeho povinností. Každá oprava je samostatným zdanitelným plněním, u něhož zákon stanovuje, za jaké zdaňovací období se vykazuje v daňovém přiznání.

Použití sazby daně a lhůta pro provedení opravy

Vzhledem k možnému časovému odstupu vystavení dobropisu nebo vrubopisu od původního dokladu určuje zákon o DPH, že pro opravu se použije sazba daně, která platila ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění.

Na provedení opravy je tříletá lhůta, která běží od konce zdaňovacího období, v němž se uskutečnilo původní zdanitelné plnění. Po uplynutí této tříleté lhůty již opravu nelze provést.

Daňový dobropis

Daňový dobropis se využívá v případech, kdy plátce (dodavatel) prováděnou opravou snižuje svoji daňovou povinnost. Zákon dává možnost volby, a tak je na rozhodnutí plátce, zda opravu provede či nikoliv. Výjimkou z této možnosti výběru postupu je případ, kdy plátce vrací platbu, kterou přijal na budoucí zdanitelné plnění, ale toto plnění se neuskutečnilo. V tomto případě má plátce povinnost opravit základ daně i výši daně.

Pokud má plátce možnost rozhodnout se, zda provede opravu, musí posoudit, zda také nastaly okolnosti, které jsou předpokladem pro vystavení dobropisu:

  1. Zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění V této souvislosti je třeba upozornit, že skutečně musí jít o zrušení plnění nebo o jeho vrácení, ať již části nebo celého. Tuto podmínku nelze nahradit jednostranným rozhodnutím některého z účastníků dodavatelsko-odběratelského vztahu, že od plnění odstoupí.
  2. Snížení základu daně na základě sjednaných podmínek u zdanitelného plnění, ke kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného plnění Sjednanou podmínkou může být např. ujednání o lhůtě splatnosti s tím, že pokud odběratel zaplatí ve sjednané lhůtě, bude mu poskytnuta sleva z ceny. Pokud je tato sleva z ceny uplatněna ještě před vystavením daňového dokladu, promítne se přímo do základu daně. Další sjednanou podmínkou může být ujednání vztahující se ke kvalitě dodaného zboží nebo služeb, že v případě zjištění vad bude poskytnuta sleva z ceny.
  3. Vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2 zákona o DPH Daňový dobropis lze také vystavit k opravě základu daně a daně v případech, kdy jde o zboží podléhající spotřební dani pořízené z jiného členského státu a pořizovateli byla po odeslání nebo přepravě vrácena spotřební daň zaplacená v tomto jiném členském státě.
Provedení a vykázání opravy

Oprava základu daně a daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné ve zdaňovacím období, ve kterém byl dobropis doručen plátci, pro něhož se uskutečnilo zdanitelné plnění, s výjimkou použití platby na jiné plnění. Oprava v daňovém přiznání u dodavatele i odběratele bude provedena ve stejném zdaňovacím období. Pokud jde o opravu při použití platby na jiné plnění, považuje se za uskutečněnou ve zdaňovacím období, ve kterém byla skutečně provedena.

Daňový vrubopis

Provedením opravy základu daně může také dojít ke zvýšení daňové povinnosti, jde zejména o případy, kdy se např. na základě chybného propočtu základ daně zvyšuje. Pokud takový případ nastane po uskutečnění zdanitelného plnění, má plátce povinnost provést opravu, a to pomocí daňového vrubopisu. Čili zjednodušeně je vrubopis přídavek k faktuře. Oprava se musí vztahovat k určitému zdanitelnému plnění a finanční vypořádání nelze daňovým vrubopisem ošetřit.

V praxi existuje třeba tzv. záporné skonto, které představuje cenovou nebo platební podmínku, na jejímž základě dojde ke zvýšení daňové povinnosti. Smluvní penále nebo jiný postih za opožděné zaplacení sjednané ceny se tohoto netýká, protože penále ani sankční postih nejsou zdanitelným plněním.

Provedení a vykázání opravy

Oprava pomocí vrubopisu se na rozdíl od dobropisu provádí vždy ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava provedena.

Náležitosti dobropisu a vrubopisu

Náležitosti pro daňový dobropis i vrubopis stanovuje zákon o DPH:
  • identifikační údaje včetně DIČ plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
  • tytéž údaje o odběrateli
  • evidenční číslo daňového dokladu
  • rozsah a předmět zdanitelného plnění
  • datum vystavení dokladu
  • sazbu daně.

K tomu se v případě daňového dobropisu uvádí evidenční číslo původního daňového dokladu, rozdíl mezi opravenými údaji o základu daně a dani a údaji původními a v případě opravy přijaté platby rozdíly mezi platbou přijatou a vrácenou.

Pokud se provádí oprava pro osobu, která plátcem daně není, vystaví se ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava provedena, doklad s údaji o dani v české měně, identifikačními údaji o dodavateli, důvodem opravy, evidenčním číslem daňového dokladu, rozsahem a předmětem zdanitelného plnění, sazbou daně a rozdílem mezi původními údaji o základu daně a dani a údaji opravenými.

Zdroje: 

Zákon o DPH
Účetní svět

Články o účetnictví