Pojistné plnění na majetku – musím ho zdanit nebo ne?

Osvobozeno? Kdy?

Ze zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP) vyplývá, že přijaté náhrady škody na majetku jsou obecně osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.

Viz § 4 odst. 1 písm. d) ZDP: od daně se osvobozuje přijatá náhrada … plnění z pojištění majetku …“

Na stejném místě ZDP, v bodě 2 a 3, je ale zároveň doplňující informace, že osvobození se nevztahuje na:

2. náhradu za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, v době vzniku škody,

3. náhradu za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době vzniku škody k nájmu,

...

Z tohoto vyplývá, že je rozhodující, zda se jedná o majetek zahrnutý do obchodního majetku nebo ne nebo zda nemovitou věc používám k nájmu. Pokud mám nemovitou věc zahrnutou v obchodním majetku nebo ji používám k nájmu, budu muset příjmy ve formě náhrady škody zdanit.

Co je obchodní majetek?

Definici obchodního majetku můžeme nalézt v ZDP § 4 odst. 4:

Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci.“

Daňová evidence nebo účetnictví

To znamená, pokud vedu daňovou evidenci nebo účetnictví a eviduji tam tu konkrétní nemovitou věc, jedná se o obchodní majetek, a proto musím příjem z náhrady škody na dané nemovité věci zdanit.

Paušální výdaje

A co když nevedu daňovou evidenci ani účetnictví, ale uplatňuji paušální výdaje? V tom případě vedu pouze evidenci příjmů a pohledávek a z pohledu ZDP obchodní majetek nemám. Proto za této situace je příjem z titulu náhrady škody na majetku od daně z příjmů osvobozen.

 

Zdroje: 

Zákon o daních z příjmů
https://www.podnikatel.cz/poradna/dane-a-ucetnictvi/1781/ - Ing. Jan Molín, Ph.D.