Co když jsem propásl termín registrace k DPH?

Kdy se stanu plátcem DPH?

Nejčastějším důvodem pro plátcovství je překročení obratu. Plátcem DPH se ze zákona stanu v případě, pokud můj obrat za posledních 12 (či méně) kalendářních měsíců překročil částku 1 000 000,- Kč. Při překročení této částky musím podat registraci k DPH do 15. dne následujícího měsíce. A plátcem daně se stanu od začátku druhého měsíce (po měsíci, ve kterém jsem překročil obrat).

Příklad: V září překročím obrat 1 000 000,- Kč. Do 15.10. musím podat registraci k DPH. Od 1.11. jsem plátcem DPH.

Kromě daňového přiznání musím podávat i kontrolní hlášení. Dále musím vystavovat daňové doklady vč. všech náležitostí a tyto doklady archivovat po dobu 10 let.

Co když jsem propásl termín registrace k DPH?

I když se zapomenu registrovat k DPH, z pohledu zákona jsem plátce DPH od 1. dne druhého měsíce po překročení obratu 1 000 000,- Kč.

Jakmile tuto skutečnost zjistím, podám přihlášku k registraci a současně i běžné daňové přiznání (měsíční) za celé období, od kdy jsem se z pohledu zákona stal plátcem DPH (podám běžné daňové přiznání, nikoliv dodatečné) a také kontrolní hlášení.

Pokud už jsem stejně ve zpoždění, je vhodné zavěnovat se přípravě a podání přiznání a kontrolních hlášení. Pokud bych otálel a stalo se mi, že mě finanční úřad vyzvek k podání kontrolních hlášení vyzve, každá taková výzva mě přijde na 10 000 Kč pokuty místo 1 000 Kč pokuty, když podávám sám bez výzvy, a to může být v součtu drahé.

V daňovém přiznání uvedu daň na výstupu a můžu uplatnit i odpočty (daň na vstupu).

Daň na výstupu

Daní na výstupu je DPH, které vyinkasuji od zákazníka na základě vystavené faktury za poskytnuté zboží, služby atd.

Možnosti, jak stanovit daň na výstupu:

  1. Celková částka na dokladu je konečná, vč. DPH – tyto doklady byly vystaveny pro neplátce DPH, nebo se jedná o doklady, u nichž již není možná změna.

          (celková částka 1 000,- Kč, základ daně 826,45 Kč, DPH 21 % 173,55 Kč)

  1. K celkové částce na dokladu lze ještě dopočítat DPH – doklady pro plátce DPH, se kterými se domluvím na opravě a na dokladech doplním všechny náležitosti daňového dokladu. V tomto případě mi plátci ještě doplatí dopočtenou výši DPH. Plátci DPH si mohou tuto daň následně uplatit (3 roky nazpět).

          (celková částka 1 000,- Kč, základ daně 1 000,- Kč, DPH 21 % 210,- Kč, nová celková částka 1 210,- Kč)

Druhá varianta je výhodnější, ale vyžaduje dobře napsanou smlouvu nebo dobré vztahy s odběratelem.

Daň na vstupu

DPH na vstupu je daň, kterou zaplatím nebo jsem už zaplatil spolu s přijatým zbožím, službou apod.

Daň na vstupu uvedu jen v případě, pokud mám daňové doklady v souladu se zákonem o DPH, vč. všech daňových náležitostí. Mohu ji uplatnit dokonce i za období 12 měsíců přede dnem, kdy jsem se stal plátcem, za předpokladu, že k tomuto dni je předmět zdanitelného plnění stále součástí mého obchodního majetku – toto období 12 měsíců platí jen pro první daňové přiznání. (viz Zákon o DPH § 79 odst. 1)

 

Co musí obsahovat daňový doklad:

  • Označení osoby, která uskutečňuje plnění, vč. DIČ
  • Označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, vč. DIČ
  • Číslo dokladu
  • Předmět plnění
  • Datum vystavení
  • Datum zdanitelného plnění
  • Základ daně, sazba daně, výše daně
  • aj. viz Zákon o DPH § 29

 

S pozdní registrací k DPH jsou spojené také nějaké sankce – pokuta za pozdní podání daňového přiznání a kontrolního hlášení, úrok z prodlení aj. dle daňového řádu § 250.

 

Jak je to s režimem přenesení při pozdní registraci.

V zákoně o DPH § 92a odst. 5 je speciální ustanovení, které říká: Režim přenesení daňové povinnosti v případě, že plátce, který poskytnul nebo přijal zdanitelné plnění, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, nelze použít do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce. 
To znamená, že pokud nesplním včas svou daňovou povinnost, to, že by se uplatnil režim přensení mě nezachrání, protože ho v této situaci nebudu moci použít.
 
Články o daních