Daňová evidence - co obsahuje a jak má vypadat?

Definice daňové evidence

Hlavní požadavky na daňovou evidenci vyplývají z § 7b zákona č. 586/1992 Sb. Přičemž z toho vyplývají pouze tyto požadavky:

 • daňová evidence poskytuje podklady pro zjištění daně z příjmů
 • je dán způsob, jakým se oceňuje majetek a závazky
 • inventarizovat k 31.12.
 • archivovat

Existuje tu tedy určitá volnost v tom, jakou formu daňové evidenci dáte. Je možné použít některý z účetních programů. Mně se líbí Pohoda od Stormware. Nebo je možné si na to vytvořit tabulku v tabulkovém procesoru, případně nadšenci si mohou vytvořit jednoduchou databázi.

Hlavním cílem je zjištění základu daně, který se poté vyplňuje do přiznání k dani z příjmů fyzických osob a odvedení daně. A pak dává přehled podnikateli o výši majetku a dluhů. Je ale třeba, aby daňová evidence poskytovala srozumitelný přehled o daňových příjmech a výdajích a obsahovala tedy odděleně inofrmace o:

 1. příjmech a výdajích v členění daňové, nedaňové
 2. majetku a závazcích

Daňová evidence může vypadat napříkald takto:

Jednoduchý vzor daňové evidence

IČO: 11 22 33 44
DIČ: CZ 44 33 22 11

Evidence příjmů a výdajů v roce 2010 - Dilbert S. Adams

DatumDokladTextPříjmyVýdaje
DaňovéNedaňovéDaňovéNedaňové
01.11.10b1vklad na účet9 600  
15.11.10b2konzultace4 428   
15.11.10b3magnum (kartou) 43
12.12.10b4výběr hotovosti 4 400
12.12.10p1vklad do pokladny4 400  
12.12.10p2LCD monitor4 400 
30.12.10b5poplatek za výběr20 
30.12.10b6poplatek za položky8 
Součet4 42814 0004 4284 443
Daňový základ0 Kč

Toto je velmi jednoduchá forma výkazu příjmů a výdajů, který je možné libovolně rozšířit podle vašich potřeb. Můžete sledovat stav pokladny a účtu. Můžete sledovat daňové i nedaňové výdaje v podrobnějším členění, vést zvlášť banku a pokladnu, rozdělovat výdaje na 10 a 20 % atd., ale to už je spíš věc controlingu než daní. Je potřeba, aby to bylo přehledné a byli jste schopni pro případnou daňovou kontrolu najít ke každému zápisu příslušný daňový doklad.

Řádky nemusí být v chronologickém pořadí, stačí, když se budou týkat daného roku.

Evidence majetku a závazků

Opět platí, že zákon o daních z příjmů nedefinuje přesně, jak má evidence vypadat. Vymezení majetku se řídí právními předpisy pro účetnictví. Praděpodobně je praktičtější vést odděleně 3 tabulky (nebo databáze) pro:

 • závazky
 • pohledávky
 • majetek

Hlavička evidence závazků a pohledávek může vypadat například takto:

Vzor evidence závazků / pohledávek

FirmaDokladČástkaDatum
nákupu / prodejesplatnostiúhrady

Co se týče majetku, jen stručně: člení se na drobný a dlouhodobý. Drobný není nutné nikde vykazovat. Oceňování a odpisy dlouhodobého majetku musí být v souladu s § 26 až § 34 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Údajů, které se potom sledují u majetku je více, proto je praktické vést takový majetek po stránkách nebo kartách. Hlavička evidence majetku může vypadat například takto:

Vzor evidence majetku

Č. položkyNázevPořizovací cenaDatum zařazeníDatum vyřazení

Dále obsahuje karta tyto údaje:

 • způsob odepisování
 • odpisová skupina
 • odpisová sazba
 • výše ročního odpisu
 • součet všech odpisů
 • zůstatková cena majetku

Toto vše doplníte každý rok zápisem o provedené inventarizaci ke 31.12. a na deset let uskladníte v teple a suchu, než evidence navždy zmizí v propadlišti dějin.

Zdroje: 

§ 7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu
Euroekonom.cz
JakPodnikat.cz

Články o účetnictví