Jak má vypadat faktura? Vzor faktury

Požadavky, které vyplývají ze zákonů

O fakturách se traduje spousta mytologických přežitků. Co musí obsahovat faktura? Musí na ní být opravdové razítko a podpis? Je průkazná faktura nebo e-faktura, která přišla mailem? Názory věkem znavených účetních podpořené obavami z finančních úřadů jsou poměrně konzervativní. Co o tom ale říká platná legislativa?

Závazné náležitosti účetního dokladu vymezuje § 11 zákona o účetnictví. Připojuje se zákon o DPH, který říká, jak má vypadat daňový doklad. Další podrobnosti, kterými se zde již ale nebudeme zabývat, upravují ještě živnostenský zákon, zákon o registračních pokladnách a zákon o ochraně spotřebitele. Někdo tvrdí, že se toho dotýká i zákon o daních z příjmů, ale tam jsem nic zásadního nenašel. Pokud jste jiného názoru, tak mi to bez obav napište a zveřejním opravu.

Povinné náležitosti účetního dokladu

Rozhodující jsou tedy tyto dva zákony:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 11 Účetní doklady
 1. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat
  1. označení účetního dokladu,
  2. obsah účetního případu a jeho účastníky,
  3. peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
  4. okamžik vyhotovení účetního dokladu,
  5. okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),
  6. podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

§ 28 Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby

 1. Daňovými doklady jsou zejména běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, opravný daňový doklad, daňový dobropis, daňový vrubopis, platební kalendář nebo doklad vystavený podle § 92a.
 2. Běžný daňový doklad musí obsahovat
  1. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
  2. daňové identifikační číslo23) plátce, který uskutečňuje plnění,
  3. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
  4. daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
  5. evidenční číslo daňového dokladu,
  6. rozsah a předmět plnění,
  7. datum vystavení daňového dokladu,
  8. datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
  9. jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
  10. základ daně,
  11. základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
  12. výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře.

Na zjednodušený daňový doklad jsou předpisy trochu mírnější, ale to už nebude obsahem tohoto článku.

Vzor faktury ke stažení

Jak to vypadá prakticky? Vzor faktury si můžete stáhnout v .pdf nebo .xls formátu. Faktura nemusí být podepsaná, mmůžete ji poslat odběrateli i mailem. V případě faktur od mobilních operátorů nebo za elektřinu podpis a razítko také nikomu nechybí. Obdobné je to s razítky. Pokud ale narazíte na člověka, který účtuje už tři sta let a v životě něco takového neviděl a nepřijme, tak Vám stejně nezbyde fakturu vytisknout, orazítkovat, podepsat (modře!) a poslat poštou. Aspoň, že to už nemusí vést kočár tažený koňmi.

Zdroje: 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Články o účetnictví