Odčitatelné položky od základu daně v roce 2018 – jaké jsou a jak na ně

Chcete-li platit nižší daně, máte několik možností. Jednou z nich je snížení základu daně pomocí tzv. odečitatelných položek. Funguje to tak, že částky se odčítají od základu daně, tzn. pokud je daňová sazba 15 %, výsledná daňová úspora je 15 % z částky, kterou může člověk v daňovém přiznání uplatnit.

Pojďme si projít, o jaké položky se jedná, a jak je možné prakticky snížit své daně. Základní přehled možných odpočtů je v tabulce níže a postupně jsi je rozebereme i trochu podrobněji.


Odečitatelná položkaMaximální výše
Bezúplatná plnění a dary2 % ze základu daně, min. 1 000 Kč a max. 15 % ze základu daně
Členské příspěvky odborůmMax. 1,5 % zdanitelných příjmů, max. však 3 000 Kč
Penzijní připojištění24 000 Kč
Soukromé životní pojištění24 000 Kč
Příspěvek na úhradu dalšího vzděláváníMax. 10 000 Kč. Lidé se zdrav. postižením max. 13 000 Kč. S těžkým zdrav. postižením max. 15 000 Kč
Úroky z úvěrů na bydlení300 000 Kč

Bezúplatná plnění a dary

Bezúplatné plnění, dříve často známé pod pojmem dar, si můžete odečíst v případě, že souhrnná hodnota tohoto daru přesáhne ve zdaňovacím období 2 % ze základu daně, nebo pokud činí alespoň 1 000 Kč. Maximální výše odpočtu činí 15 % ze základu daně. Jako dary vnímáme například podporu politické strany či politického hnutí, dar na charitu, sport nebo kulturu. Kromě jiného sem patří také dar pro fyzickou osobu, která užívá částečný nebo plný invalidní důchod. V neposlední řadě si můžete z daní odečíst i darování krve, plazmy, krevních destiček (za jeden odběr si můžete odečíst až 3 000 Kč). Darovat lze také orgán, kmenové buňky či kostní dřeň, za což si můžete odečíst 20 000 Kč.

Členské příspěvky odborům

Pokud jste členem odborové organizace, můžete si odečíst částku až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů. Maximum činí 3 000 Kč za rok. Jedinou výjimku tvoří příjmy zdaněné srážkovou daní.

Penzijní připojištění

Pokud jste za rok ze svého (čili bez příspěvku státu a zaměstnavatele) zaplatili na penzijní připojištění nebo spoření částku nad 12 000, pak si lze ze základu daně odečíst součet příspěvků přesahujících částku 12 0000 Kč. Maximální částka, o kterou si můžete tímto způsobem základ daně snížit, je 24 000 Kč.

Soukromé životní pojištění

Také v tomto případě lze základ daně snížit až o 24 000 Kč za rok. Vaše smlouva musí splňovat několik podmínek. Mezi ně patří následující pravidla:

  1. možnost vyplacení celé částky nastává až při dovršení 60 let a výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy
  2. smlouva nesmí obsahovat možnost mimořádných výběrů (průběžnou výplatu)
  3. osoba, která smlouvu uzavřela, musí být zároveň také pojištěncem
  4. v případě pojistné smlouvy pro případ dožití v pojistné době od 5 do 15 let musí být pojistná částka minimálně 40 000 Kč
  5. pojistná smlouva pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let musí mít sjednanou pojistnou částku minimálně na 70 000 Kč

Příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Pokud jste v uplynulém zdaňovacím období absolvovali zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, můžete si jejich úhrady odečíst od základu daně. Takové zkoušky však nesměly být hrazeny zaměstnavatelem a nesměly být uplatněny coby výdaj vynaložený na dosažení či udržení příjmů. Odečíst si lze maximálně 10 000 Kč za rok. Lidé, kteří mají zdravotní postižení, si mohou odečíst až 13 000 Kč a lidé s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč ročně.

Úroky z úvěrů na bydlení

Splácíte-li hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete si odečíst až 300 000 Kč. Samozřejmě i této oblasti se týkají určité podmínky. Zmíněné úvěry musí být využity výhradně na financování bytových potřeb. Souhrnná částka úroků ze všech úvěrů v rámci jedné domácnosti pak nesmí překročit zmíněné maximum 300 000 Kč.


Zdroje: 
Zákon o daních z příjmů
Měšec.cz - odčitatelné položky
Finance.cz