Evidence skutečných majitelů – návod na zápis

Právní podklad

1. ledna 2018 vstoupila v účinnost novela zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen AML zákon), která přináší povinnou evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob.

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má právně nebo fakticky možnost přímo nebo nepřímo vykonávat rozhodující vliv v právnické osobě.

Kdo se zapisuje?

Skuteční majitelé se mají povinně evidovat v evidenci skutečných majitelů. Za zápis jsou zodpovědné právnické osoby samy. Možná pro někoho překvapivě se nezapisují jen ty subjekty, které mají rozpor mezi tím, kdo je skutečným vlastníkem a tím, co je zapsáno v obchodním rejstříku, ale všechny právnické osoby zapisované do šesti veřejných rejstříků. Jedním z nich je obchodní rejstřík, takže povinnost se vztahuje na obchodní společnosti a družstva.

(§ 29b AML zákona)

Prozatím chybí sankce za poskytnutí chybných nebo žádných údajů a možnost to jednoduše zkontrolovat. Platí však, že je to zákonná povinnost a je doporučeno zápis provést.

Jak se zapsat?

Údaje o skutečném majiteli zapisuje do evidence příslušný rejstříkový soud. Oprávnění k provádění zápisů jsou také notáři. Evidence skutečných majitelů je neveřejná, je pro soudy, orgány činné v trestním řízení, správce daně nebo ČNB.

Zápis do evidence bude stát tisíc korun. První zápis je bezplatný, pokud se uskuteční do 1.1.2019.

Pro zápis prostřednictvím rejstříkového soudu je k dispozici formulář na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti justice.cz, který je možno elektronicky vyplnit. Adresa je zde:

https://issm.justice.cz/

Vyplněný formulář je pak možné na rejstříkový soud odevzdat buď jako listinu, na podatelnu nebo elektronicky na e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.

Návod na vyplnění formuláře

Návod na vyplnění formuláře pro zápis do evidence skutečných majitelů

https://issm.justice.cz/

Formulář je opatřen docela dobrou nápovědou vpravo.

 

formulář pro zápis do evidence skutečných majitelů - úvod

 

Doplnění názvu a adresy podle zadaného IČ fungovalo.

 

formulář pro zápis skutečného majitele - první část

 

formulář pro zápis skutečného majitele - první část - kdo podává návrh

 

formulář pro zápis skutečného majitele - druhá část - údaje o skutečném majiteli

 

formulář pro zápis skutečného majitele - druhá část - na čem je pozice skutečného majitele založena

 

formulář pro zápis skutečného majitele - druhá část - export a odeslání

 

Data z formuláře je možné uložit a JISM kód použít pro opětovné načtení stránky.

Formulář lze následně exportovat do .pdf a odeslat třeba datovou schránkou na rejstříkový soud.