Paušální daň v roce 2023. Komu se vyplatí a kdo se k ní smí přihlásit?

Paušální daň je stále ještě relativní novinkou. Poprvé se k ní OSVČ mohly přihlásit pro rok 2021. V prvních dvou letech byla zachována původně nastavená pravidla, pro rok 2023 nás čekají změny. Ve Sbírce zákonů vyšly na poslední chvíli – v pátek 2. 12. 2022. Přesné znění najdete zde.

Co je paušální daň – stručné shrnutí pro ty, kdo chtějí jen rychlé info

Jednoduše řečeno je paušální daň sloučenou odvodovou částkou určenou pro OSVČ s příjmem až do 2 mil. Kč za rok. Režim paušální daně je dobrovolný, oprávněný živnostník se k němu může, ale nemusí přihlásit. Případně se z něj smí na základě svého rozhodnutí odhlásit.

Novinkou je od roku 2023 zavedení tří pásem paušální daně. Zjednodušeně platí, že do prvního pásma mohou vstoupit podnikatelé s příjmem do 1 mil. Kč, do druhého pásma podnikatelé s příjmem do 1,5 mil. Kč a do třetího pásma podnikatelé s příjem do 2 mil. Kč ročně. Konkrétní podmínky a částky, které tito podnikatelé měsíčně zaplatí, uvádíme dále v článku.

Pokud je živnostník v režimu paušální daně, pak je tato daň jedinou měsíční platbou, kterou zasílá státu. Částka paušální daně pokryje tři ze zákona povinné platby: daň z příjmů, zdravotní pojištění a sociální pojištění. Slučuje je totiž do jediné, která se zasílá na účet finančního úřadu (a ten už se postará o rozeslání zdravotního a sociálního na správné účty).

OSVČ v režimu paušální daně nepodává daňové přiznání a nevede běžné účetnictví, pouze sleduje své příjmy.

Paušální daň je zakotvena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zejména v § 7a.

Bonusem rozhodně je:

 • zbavení se povinnosti podávat každoroční daňové přiznání a přehledy pro ZP i ČSSZ
 • zbavení se povinnosti vést podrobnější účetnictví. OSVČ v režimu paušální daně musí totiž vést jen své příjmy – aby bylo možné hlídat překročení maximálního limitu
 • úspora na daních z příjmů
 • úspora na službách účetních či daňových poradců.

Jsou tu ale i negativa:

 • s absencí daňového přiznání se ztrácí možnost využít daňových odpočtů a slev, případně bonusu (na děti)
 • vyloženě komplikací pak je paušální režim pro ty OSVČ, co si chtějí zažádat o kreditní kartu, kontokorent nebo půjčku, o hypotéce ani nemluvě. Některé banky si s paušální daní totiž nedokážou poradit ještě ani dva roky po jejím zavedení.

Následuje podrobný popis režimu paušální daně a s ní souvisejících podmínek i administrativních kroků.

Kdo se smí přihlásit k paušální dani

Jakmile OSVČ splní všechny níže uvedené podmínky, má nárok na to, aby byla státem uznána jako poplatník v paušálním režimu. Samozřejmě až poté, co se do režimu registruje (a včas, viz níže). Stát o přijetí do paušálního režimu nerozhoduje – poplatník splňující podmínky se v něm po své registraci ocitá automaticky.

Od roku 2023 se k paušální dani smí přihlásit OSVČ s příjmem do 2 mil. Kč za rok. Podmínek je však víc. Vznikly totiž tři pásma paušální daně, pro každé z nich platí jiná hranice ročního obratu a také jiná částka, kterou měsíčně zaplatí. 

Do režimu paušální daně může od roku 2023 vstoupit ten, kdo:

 • je OSVČ (živnostník)
 • má příjmy ze samostatné činnosti do 2 mil. Kč za rok
 • nemá povinnost platit DPH – pozor, OSVČ smí být osobou identifikovanou k DPH (má obchodní vztahy se zahraničím)
 • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti
 • není v insolvenci
 • její příjmy pocházejí pouze:
  • ze samostatné výdělečné činnosti do 1 mil. Kč za rok (z podnikání)
  • z prací daněných srážkou (dohoda o pracovní činnosti do 3 500 Kč měsíčně, dohoda o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně)
  • z oblastí osvobozených od daně (§ 4 zákona 568/1992 Sb. - příležitostná činnost do ročního limitu, výhra v deklarované loterii, plnění z pojištění, tok peněz v rámci rodiny, prodej nemovitosti při splnění podmínek osvobození apod).
  • z oblastí, které nejsou předmětem daně (§3 odst. 4 zákona 568/1992 Sb. - půjčky, vypořádání spoluvlastnictví, částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a další)
  • z jeho (kapitálového) majetku do 50 000 Kč za rok (takže například prodej auta s vyšší hodnotou nebo pronájem bytu ruší možnost být v paušálním režimu)
 • není zaměstnancem, a to ani na částečný úvazek – s výjimkou DPP a DPČ do výše uvedených částek.
 • automatické setrvání v paušální dani u těch OSVČ, které během kalendářního roku svou činnost přeruší a znovu zahájí.

Tři pásma paušální daně

Pásma paušální daně, do kterých může OSVČ vstoupit, jsou stanovena následujícími odvodnými částkami:

 • 1. pásmo: 6 208 Kč měsíčně
 • 2. pásmo: 16 000 Kč měsíčně
 • 3. pásmo: 26 000 měsíčně.

Kdo spadá do kterého pásma?

Zákonné vymezení podmínek je na první pohled trochu složitější, ale to je dáno pouze tím, že předpis upravuje situace OSVČ v různých skupinách uplatňování nákladů (paušál 40, 60 nebo 80 %, nebo reálné náklady vedené v účetnictví).

Definice pásem a příslušnosti k nim je v návrhu následující:

První pásmo paušálního režimu – příjmy ze samostatné činnosti jsou do výše:

 • 1 000 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou
 • 1 500 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů
 • 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů.

Druhé pásmo paušálního režimu – příjmy ze samostatné činnosti jsou do výše:

 • 1 500 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou
 • 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů.

Třetí pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti do výše 2 000 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou.

Kolik je paušální daň pro rok 2023, kam, kdy a jak se odvádí

Paušální daň se coby jediná částka skládá ze tří částí: zahrnuje daň z příjmů, zdravotní pojištění i sociální pojištění.

Paušální daň se platí nejpozději 20. dne v daném měsíci (nikdy zpětně). Onen 20. den v měsíci již musí být daň připsána na účtu finanční správy. Takže pozor, pokud jste klientem banky, která ještě neumí okamžité platby. Vždy nastavte odeslání před víkendem nebo státním svátkem.

Paušální daň se odesílá na účet finančního úřadu. Ten je přednastaven následovně:

 • předčíslím bankovního účtu: 2866
 • číslo matriky finančního úřadu, kam poplatník územně spadá
 • kód banky 0710 (ČNB).

Níže v tabulce najdete účty k placení paušální daně pro jednotlivé finanční úřady:

Finanční úřad dle trvalého bydlištěČíslo účtu pro platbu paušální daně

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

2866-77628031/0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj

2866-77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

2866-77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

2866-77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

2866-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj

2866-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj

2866-77628461/0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

2866-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj

2866-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

2866-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

2866-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

2866-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

2866-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj

2866-47620661/0710

Zdroj: Finanční správa

Komu se paušální daň vyplatí

Paušální režim se vyplatí především těm živnostníkům, kteří:

 • nemají žádný daňový odpočet, co by v daňovém přiznání pravidelně uplatňovali (vyjma slevy na poplatníka)
 • jejich náklady tvoří maximálně 60 % příjmů (či si účtují daňový paušál ve výši 40 nebo 60 %) 
 • dosahují příjmu alespoň 650 000 Kč za rok.

V ostatních případech je nutné si individuálně paušální daň propočítat a porovnat s klasickým daňovým přiznáním. Pokud si nejste jistí, zda se vám paušální daň vyplatí, pomoct vám může některý z šikovných online nástrojů – třeba fakturační nástroj Fakturoid vám průběžně spočítá, jak vám podle zaplacených faktur vychází výhodnost paušální daně oproti paušálním výdajům procentem.

Výhody režimu paušální daně

Výhody tohoto režimu jsou tři hlavní:

 • absolutní minimum administrativy a nutnosti komunikace s úřady - vše odbudete jedinou měsíční platbou. V režimu paušální daně se nepodává daňové přiznání, ani přehledy pojistného pro ZP a ČSSZ
 • úspora na dani z příjmů - ale jen za určitých podmínek, viz kapitolka „Komu se paušální daň vyplatí)
 • úspora za účetní a účetnictví, za daňové poradce - vedete si jen příjmy za jednotlivé měsíce a sčítáte je - hlídáte, aby nepřesáhly stanovený limit. To snadno zvládnete v Excelu (máte-li jen několik ustálených klientů, nebo s využitím fakturačního robota).

Nevýhody režimu paušální daně

K nevýhodám vstupu do režimu paušální daně patří:

 • zánik možnosti uplatnění jakýchkoliv daňových odpočtů, bonusů a zvýhodnění. Nelze například odečíst úroky z hypotéky, uplatnit slevu na dítě, manžela/manželku, snížit základ daně o sponzorské dary, o školkovné, nelze využít slevu na ZP související s péčí o děti atd.
 • zánik možnosti uplatnění a odpočtu ztráty z předchozích let
 • nemožnost prokazovat své příjmy formou daňového přiznání tam, kde je vyžadováno. Typicky se týká finančních produktů.

Jak se přihlásit do režimu paušální daně

Přihlášení k paušálnímu režimu je snadné, ale má přesně stanoven čas, kdy jedině je možné jej provést. A to buď do 10. ledna roku, v němž chce OSVČ do režimu vstoupit (přihlašování probíhá od října roku předešlého), nebo do dne zahájení podnikání, jedná-li se o osobu, která se OSVČ teprve v průběhu roku stává.

Přihlašování se s koncem kalendářního roku neopakuje. Jakmile je OSVČ v režimu zapsaná, v dalším roce v něm automaticky pokračuje (pakliže se neodhlásila).

Samotné přihlášení může mít tři formy:

 • tiskopis vydaný MFČR a dostupný na finančních úřadech, kde jej OSVČ vyplní a rovnou i odevzdá
 • svépomocí vytisknutý formulář s registrací k paušální dani, který OSVČ přinese nebo poštou odešle na finanční úřad
 • elektronicky vyplněný a finančnímu úřadu datovou schránkou odeslaný stejný formulář jako v předchozím bodě.

Jak se odhlásit z režimu paušální daně

Postup je stejný jako v případě přihlášení, stejný je i časový limit. Jen místo formuláře k registraci do režimu paušální daně využije OSVČ formulář k vystoupení z tohoto režimu. Ani tady stát nerozhoduje, zda tento krok umožní či nikoliv, i zde je vše automatické.

Pokud finanční správa nestihne informovat zdravotní pojišťovnu a ČSSZ o vystoupení OSVČ z režimu paušální daně, může být osoba kontaktována těmito institucemi telefonicky - s cílem ověřit, že změna na platbách putujících k ZP nebo ČSSZ je správně (nejedná se o omyl při úpravě trvalého příkazu).

Kdo musí během roku ukončit režim paušální daně

Jsou situace, při kterých je OSVČ nucena vystoupit z režimu paušální daně v průběhu zdaňovacího období. Jedná se o případy, kdy OSVČ přestane splňovat byť jedinou z podmínek tohoto režimu.

Jakmile „poruší“ kterýkoliv z bodů uvedených jako podmínku pro vstup do paušální daně, nadále v něm po daný kalendářní rok nesmí setrvat - a počátkem dalšího roku podává klasické daňové přiznání. Pro další rok, následující po roce, kdy byly porušeny podmínky pro režim paušální daně, se samozřejmě může k paušální dani opět registrovat.

Co je porušení podmínek? Například odměna z DPP vyšší než 10 000 Kč za měsíc, překročení limitu ročních příjmů atp.

Závěrem

Zbývá již jen uvést, které podnikatelské činnosti mohou uplatňovat jaký výdajový paušál. Tyto informace jsme pro vás již sestavili v následujícím článku: Účetnictví, daňová evidence, paušální výdaje nebo paušální daň. Pro co se mám jako OSVČ rozhodnout?

 

Za spolupráci na článku děkujeme Fakturoidu, který se specializuje na vystavování faktur online.

 

Zdroje: 

Fakturoid.cz
 

Články o daních