Žádosti na finančním úřadě. Jaké jsou a kolik za ně zaplatíte?

 

Vyřizování jakýchkoli záležitostí na úřadech patří mezi nejméně oblíbené činnosti většiny Čechů hned z mnoha důvodů. Jedním z nich je i to, že za množství žádostí a formulářů musíte platit. Kterých běžných žádostí se poplatky týkají a jaké výše dosahují? Odpověď najdete na následujících řádcích.

Ať už jdete na libovolný finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovnu, zřejmě vás kromě zvětšujících se front a vždy ne úplně příjemných úředníků čeká také nejedna platba. Poplatky by se daly vymezit jako peněžitá částka vybíraná pro státní nebo místní rozpočet, kterou se hradí určitá konkrétní činnost či služba poskytovaná veřejným sektorem. V tom spočívá jejich zásadní rozdíl oproti dani.

Podobnost s daněmi naopak tkví v tom, že i poplatky jsou povinnou platbou, kterou stát může vymáhat. Dělíme je na státní a místní, přičemž vždy se jedná o paušální částku. Poplatků je velké množství na téměř všech institucích. Pro tuto chvíli se zaměříme jen na finanční úřad.

Co a co za to?

Následující tabulka uvádí typy žádostí a výši poplatku za ně:

Název žádosti nebo návrhuVýše poplatku (Kč)
o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav300
o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování300
o prominutí příslušenství daně1 000
o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí400
na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně300
o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku300
o povolení úlevy na dani nebo cle1 000
na vydání povolení podle zákona o spotřebních daních1 000
na změnu povolení podle zákona o spotřebních daních200
o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění podle zákona upravujícího spotřební daně1 000
na vydání povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně podle zákona o spotřebních daních2 000
na vydání povolení k prodeji za ceny bez daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty2 000
o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem2 000
o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu10 000
o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby1 000

 

Kromě toho je možné za poplatek žádat o tato potvrzení:

Vydání potvrzeníVýše poplatku (Kč)
o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu100
o daňovém domicilu100
vydání stejnopisu, opisu, kopie, výpisu z úředního spisu50,- (za započatou stránku)
 40,- (na nosiči dat)
ověření stejnopisu, opisu, kopie, výpisu z úředního spisu30,- (za započatou stránku)

 

Jedna z nejčastějších žádostí směřuje k individuálnímu prominutí příslušenství daně fungující od roku 2015. Pod pojmem příslušenství daně rozumíme úroky, penále, pokuty a náklady řízení, které jsou poplatníkovi uloženy nebo vznikají ze zákona. Prominutí je možné uplatnit kdykoli v momentě od vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení daně.

Rovněž na tento úkon se vztahuje správní poplatek, jehož výše se určuje v závislosti na částce, o jejíž prominutí poplatník žádá. Pokud žádáte o prominutí částky vyšší než 3 000 Kč, pak je nutné zaplatit poplatek ve výši 1 000 Kč. Prominutí nižší částky poplatek nevyžaduje. Pokud by žádost byla zamítnuta, je možné podat novou a to v rozptylu šedesáti dní od doručení zamítavého rozhodnutí.

Další oblíbenou žádostí je žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Z mnoha důvodů někdy poplatník nestihne podat přiznání ve stanovené lhůtě. Správce daně ji proto může prodloužit až o tři měsíce. Přijetí žádosti nebo návrhu o prodloužení lhůty podléhá poplatku 300 Kč, který je možné zaplatit například na místě v hotovosti nebo kolkovou známkou.

Zdroje: 

Zákon o správních poplatcích č. 634/2004 - Příloha - sazebník
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/prominuti-prislusenstvi-dane-8436.html
https://www.skrblik.cz/vzory-zdarma/zadost-o-prodlouzeni-lhuty-pro-podani-danoveho-priznani/
https://www.du.cz/33/poplatky-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Enyjhz66POY-ROSXwHtj4Vk/
https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/finance-a-dane/muze-spravce-dane-prominout-prislusenstvi-dane/
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/finance/dane-danova-priznani/zadost-o-prodlouzeni-lhuty-pro-podani-danoveho-priznani.html

Články o daních