Uznatelnost z hlediska daně z příjmů

Ze zákona o daních z příjmů § 25 odst. 1) t) vyplývá, že jako daňové výdaje (náklady) nelze uznat "výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary". Předpis ale pokračuje větou: "Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně."

Z textu zákona tedy vyplývá, že do nákladů může být zařazen dárkový předmět, který:

  1. je opatřen značkou, názvem firmy, popř. propagovaného zboží nebo služby,
  2. hodnota předmětu nepřesahuje 500 Kč (u plátců jde o částku bez DPH),
  3. není předmětem spotřební daně (nejde tedy o alkohol, cigarety nebo kanystr benzínu).

Uznatelnost odpočtu DPH

Zákon o DPH uvádí v § 72 odst. ), že "plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci, které nelze ... uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 8 písm. c).

Výjimka a § 13 odst. 8) c) říká, že za dodání zboží se nepovažuje "poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, a nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti".

Z uvedeného ustanovení zákona tedy vyplývá, že z poskytnutí reklamního nebo dárkového předmětu do 500 Kč

  1. nemusím odvádět DPH,
  2. můžu uplatnit plný odpočet DPH.


Zdroje: 
ZDP § 25 odst. 1) t)
ZDPH § 72 odst. 4) a § 13 odst. 8) c)