Dohadné účty vytvářejí prostor pro účtování dohadných položek. Dohadné účty se člení podle charakteru na:

  • dohadné účty aktivní
  • dohadné účty pasivní

Dohadné účty aktivní

Na dohadné účty aktivní vstupují pohledávky za poskytnuté výkony, u kterých není známá přesná výše částky, chybí doklad.

Obvyklé případy situací pro dohadné účty aktivní:

  • nevyfakturované dodávky, u kterých je třeba upřesnit cenu
  • potvrzená pohledávka za pojišťovnou v důsledku škody bez znalosti částky pojistného plnění
  • pohledávka za zaměstnancem jako náhrada manka, pokud je výše částky předmětem sporu

Dohadné účty pasivní

Na dohadné účty pasivní vstupují závazky za přijaté výkony, u kterých není známá přesná výše částky nebo také prozatím chybí doklad.

Obvyklé případy situací pro dohadné účty pasivní:

  • nevyfakturované dodávky, u kterých není doklad
  • závazek k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu, která není dosud přesně vyčíslena