Daň darovací

Dan darovací upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Kdo je poplatníkem darovací daně? Co je předmětem daně? Jaký je základ a sazba daně? Co je od darovací daně osvobozeno? To bude předmětem tohoto článku.

Poplatník darovací daně

Poplatníkem daně darovací je nabyvatel.

Při bezúplatném poskytnutí majetku fyzickou osobou, která má trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnickou osobou, která má sídlo v tuzemsku, fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnické osobě, která nemá sídlo v tuzemsku, je poplatníkem daně darovací vždy dárce. Není-li dárce poplatníkem, je ručitelem.

Předmět daně darovací

Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Majetkem pro účely daně darovací jsou:

 1. nemovitosti a movitý majetek,
 2. jiný majetkový prospěch.

Byl-li movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch bezúplatně poskytnut nebo bezúplatně nabyt v tuzemsku, předmětem daně darovací je veškeré nabytí tohoto majetku bez ohledu na státní příslušnost, pobyt nebo sídlo dárce nebo nabyvatele.

Byl-li movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch bezúplatně poskytnut a bezúplatně nabyt mimo tuzemsko, předmětem daně darovací je nabytí tohoto majetku, je-li nabyvatelem nebo dárcem fyzická osoba, která je občanem České republiky a má trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnická osoba, která má sídlo v tuzemsku.

Předmětem daně darovací nejsou:

 1. plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem,
 2. důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu,
 3. bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmů podle zvláštního předpisu, nebo bezúplatná nabytí majetku, která jsou předmětem daně dědické,
 4. dotace, příspěvky a podpory ze státního rozpočtu a jiných veřejných rozpočtů ČR i cizích,
 5. prostředky poskytnuté pojišťovnami na zábranná opatření a prevenci,
 6. prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie nebo z Národního fondu.

Základ daně darovací

Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o:

 1. prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně,
 2. cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně darovací,
 3. clo a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny.

Cenou podle výše uvedeného je cena zjištěná podle zvláštního předpisu ke dni nabytí majetku. Je-li předmětem daně jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je touto cenou pětinásobek ceny ročního plnění. Je-li předmětem daně bezúplatné nabytí majetkové hodnoty spojené s převodem členských práv a povinností v bytovém družstvu, je cenou majetku cena obvyklá.

Sazba dědické daně

Pro účely výpočtu daně darovací jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůastaviteli. Osoby zařazené do I. a II. skupiny, což jsou zjednodušeně příbuzní, daň neplatí. Pro ostatní (III. skupina) se zjistí daň podle tabulky daňových sazeb, což znamená zdanění základu sazbou 7 - 40 %.

Daňové přiznání k darovací dani

Daňové přiznání se podává příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne,

 • kdy došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo byl poskytnut movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch do ciziny.
 • byla daňovému subjektu doručena smlouva o bezpúlatném převodu vlastnictví k nemovitosti
 • uplynul příslušný kalendářní rok, jde-li o bezúplatné nabytí majetku podle § 20 (týká se kultury, školství, náboženství, politiky, zdravotnictví útulků pro zvířata)
Osoby zařazené do I. a II. skupiny daňové přiznání k dani darovací nepodávají.

Osvobození od darovací daně

Od daně darovací jsou osvobozeny osoby zařazené do I. a II. skupiny. Z dalších obvyklých věcí stojí za to uvést, že od darovací daně je osvobozeno nabytí

 • movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob do 20 000 Kč (daň se vybere pouze z té části movitého majetku, která převyšuje 20 000 Kč)
 • vkladů na účtech u bank do 20 000 Kč(daň se vybere pouze z té části movitého majetku, která převyšuje 20 000 Kč)
 • získání movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje 3 000 Kč
Více lze nalézt v § 19 zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Vyměření a splatnost daně darovací

Daňový subjekt je povinen v přiznání k darovací dani uvést pouze rozhodné údaje pro vyměření daně. Správce daně pak daňe poté vyměří daň. Daň je splatná do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Činí-li daň darovací méně než 100 Kč, daňové přiznání se podává, vyměřenou daň správce daně ale nepředepíše a poplatník neplatí.

Zdroje: 
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Články o daních