Daň dědická

Téměř vše, co se týká daně dědické upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Kdo je poplatníkem dědické daně? Co je předmětem daně? Jaký je základ a sazba daně? Co je od dědické daně osvobozeno? To bude předmětem tohoto článku.

Poplatník dědické daně

Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část

 • ze závěti
 • ze zákona
 • nebo z obou těchto právních důvodů.

Předmět dědické daně

Předmětem dědické daně je nabytí majetku děděním. Majetkem jsou pro účely daně dědické

 • věci nemovité a
 • věci movité.

Pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, daň se vybírá z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele. Z nemovitostí v cizině se daň nevybírá.

Jestliže zůstavitel v době své smrti

 1. byl občanem České republiky a měl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizině,
 2. byl občanem České republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku,
 3. nebyl občanem České republiky, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku.

Základ daně dědické

Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o:

 1. prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí,
 2. cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně dědické,
 3. přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele,
 4. odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví,
 5. dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku.

Dluhy, odměna a výdaje připadající na jednotlivého dědice se odečtou ve výši odpovídající poměru jím zděděného majetku, který není od daně osvobozen, k celkové hodnotě majetku nabytého jednotlivým dědicem. Výše těchto dluhů se vypočte na celé Kč bez zaokrouhlení.

Sazba dědické daně

Pro účely výpočtu daně dědické jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůastaviteli. Osoby zařazené do I. a II. skupiny, což jsou zjednodušeně příbuzní, daň neplatí. Pro ostatní (III. skupina) se zjištěná daň podle tabulky daňových sazeb násobí koeficientem 0,5, což znamená zdanění základu sazbou 3,5 - 20 %.

Daňové přiznání k dědické dani

Daňové přiznání se podává příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne, kdy pravomocně skončilo dědické řízení. Osoby zařazené do I. a II. skupiny daňové přiznání k dani dědické nepodávají.

Vyměření a splatnost daně dědické

Daňový subjekt je povinen v přiznání k dědické dani uvést pouze rozhodné údaje pro vyměření daně. Správce daně pak daňe poté vyměří daň. Daň je splatná do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Činí-li daň dědická méně než 100 Kč, daňové přiznání se podává, vyměřenou daň správce daně ale nepředepíše a poplatník neplatí.

Zdroje: 
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Články o daních