Kontrolní hlášení, pokuty za pozdní podání a úlevy na pokutách, vč. novinek od roku 2023

Plátci daně z přidané hodnoty musí spolu s daňovým přiznáním k DPH podávat i kontrolní hlášení k DPH (dále jen KH). Hlavním účelem zavedení KH bylo zabránění daňovým podvodům.

KH zahrnuje veškerou obchodní činnost, ve které plátce daně figuruje jako dodavatel i odběratel. V KH jsou jednotlivě uvedeny všechny transakce nad 10 000,- Kč vč. DPH. Plnění do 10 000,- Kč se sčítají a uvedou souhrnně. KH a daňové přiznání k DPH musí do sebe zapadat.

 

Lhůty pro podání kontrolního hlášení

Právnické osoby podávají KH za každý kalendářní měsíc, do 25. dne následujícího měsíce.

Fyzické osoby podávají KH dle lhůty pro podání daňového přiznání – měsíčně nebo čtvrtletně, opět do 25. dne následujícího po skončení zdaňovacího období.

 

Nepodání kontrolního hlášení včas nebo nesrovnalosti v kontrolním hlášení

Toto je upraveno Zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., § 101h až § 101k.

Pokud zapomenu podat KH v určeném termínu, podám ho obratem, jakmile si to uvědomím. Pokud mě k tomu vyzve finanční úřad, musím ho podat maximálně do 5 dnů.

S opožděným podáním KH souvisí sankce za pozdní podání, viz níže.

KH všech plátců daně jsou automaticky zpracovány a spárovány. Pokud finanční úřad najde v KH nějaké nejasnosti nebo dojde k neshodě, bude mě informovat, event. i mého obchodního partnera, s výzvou k vysvětlení či doplnění informací. Do teď bylo nutné do 5 pracovních dnů nesrovnalosti opravit nebo potvrdit, že uvedené údaje jsou v pořádku. Nově od roku 2023 se lhůta 5 pracovních dnů bude vztahovat jen na jiné způsoby doručování než do datové schránky. A pro doručení do datové schránky bude lhůta prodloužena na 17 dnů ode dne doručení výzvy do datové schránky.

Pokud nepodám KH, protože to nemám za povinnost, a finanční úřad mě vyzve k podání KH, musím tomuto úřadu sdělit, že KH podávat nemusím. Nově tak musím učinit skrze nulové KH.

 

Výše pokut

Sankce za nepodání KH ve stanovené lhůtě jsou stanoveny zákonem (§ 101h odst. 1 Zákona o DPH)

 

Výše pokutydůvod

1 000,- Kč

plátce DPH nepodal KH ve stanovené lhůtě, bez vyzvání finančního úřadu

10 000,- Kč

/ 5 000,- Kč*

plátce DPH nepodal KH ve stanovené lhůtě a podá KH v náhradní lhůtě (5 pracovních dnů) po vyzvání finančním úřadem

30 000,- Kč

/ 15 000,- Kč*

plátce DPH nepodal následné KH ve stanovené lhůtě od finančního úřadu k opravě, doplnění nebo potvrzení údajů uvedených v již podaném KH

50 000,- Kč

/ 25 000,- Kč*

plátce DPH nepodal KH v náhradní lhůtě nebo když po výzvě k opravě KH neprovede změny v následném KH

500 000,- Kč

plátce DPH neplní své daňové povinnosti a ztěžuje nebo maří finančnímu úřadu výkon správy daně

 

* Od roku 2023 se sníží výše pokut pro OSVČ a společnosti s ručením omezeným, v nichž je fyzická osoba jediným společníkem, a to o 50%, tedy na polovinu. Toto snížení se vztahuje na pokuty ve výši 10 000,- Kč, 30 000,- Kč a 50 000,- Kč.

O výši pokuty rozhoduje finanční úřad a plátce daně je povinen ji uhradit do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o pokutě.

Plátce daně se může proti pokutě odvolat (do 30 dnů od doručení rozhodnutí o pokutě) nebo požádat o prominutí (v plném či alespoň částečném rozsahu).

 

Prominutí sankce

Pokud zapomenu podat KH včas, mám právo jednou za kalendářní rok na prominutí pokuty 1 000,- Kč. O zrušení této sankce nemusím finanční úřad žádat, bude mi prominuta automaticky. Od roku 2023 se bude automaticky odpouštět i první pokuta v daném roce ve výši 10 000,- Kč (podání KH v náhradní lhůtě po vyzvání finančním úřadem).

V ostatních případech můžu požádat o prominutí sankce nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o pokutě a finanční úřad zváží, zda je možné přihlédnout k uvedenému důvodu nepodání KH či ne. Správní poplatek na tuto žádost činí 1 000,- Kč.

Finanční úřad se při rozhodování řídí pokynem k prominutí pokut, který pro tyto případy vydalo generální finanční ředitelství. Tento upravuje postup finanční správy při rozhodování o prominutí pokuty za nepodání KH. Prominuty mohou být pokuty ve výši 10 000,- Kč, 30 000,- Kč a 50 000,- Kč.

Pokud podám žádost o prominutí sankce, tímto se také odkládá platba pokuty a to až do rozhodnutí o prominutí či neprominutí pokuty.

 

Články o daních