Slevy na dani a odčitatelné položky

Odčitatelné položky se uplatňují při výpočtu daňového základu, odečítají se od základu daně. Kdežto slevy na dani se uplatňují až po vypočtení daně z příjmů, odečítají se od daně z příjmů a snižují ji.

 

Slevy na dani

 

Upravuje je Zákon o dáních z příjmů § 35 (dále jen ZDP).

Jako zaměstnance mohu většinu těchto slev uplatnit měsíčně nebo na konci roku, při ročním zúčtování daní. Může mi tak vzniknout přeplatek na dani z příjmu.

Jako OSVČ mohu tyto slevy uplatnit při podaní daňového přiznání.

Až na daňové zvýhodnění na dítě (daňový bonus) je možné slevy na dani využít maximálně do výše daňové povinnosti.

 

Sleva na daniZDP § 3520222021

Sleva na poplatníka

§ 35ba odst. 1, písm. a)

30 840,- Kč

27 840,- Kč

Sleva na manželku (manžela)

§ 35ba odst. 1, písm. b)

24 840,- Kč

24 840,- Kč

Sleva na manželku (manžela) ZTP

§ 35ba odst. 1, písm. b)

2 x 24 840,- Kč

2 x 24 840,- Kč

Sleva na invaliditu 1. a 2. stupně

§ 35ba odst. 1, písm. c)

2 520,- Kč

2 520,- Kč

Sleva na invaliditu 3. stupně

§ 35ba odst. 1, písm. d)

5 040,- Kč

5 040,- Kč

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

§ 35ba odst. 1, písm. e)

16 140,- Kč

16 140,- Kč

Sleva na studenta

§ 35ba odst. 1, písm. f)

4 020,- Kč

4 020,- Kč

Sleva na dítě - na první

                    - na druhé

                    - na třetí a každé další

§ 35bb

15 204,- Kč

22 320,- Kč

27 840,- Kč

15 204,- Kč

19 404,- Kč *

24 204,- Kč *

Školkovné

 

max. 16 200,- Kč/dítě

15 200,- Kč

 

Sleva na poplatníka – na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci (zaměstnanci, podnikatelé, matky na mateřské dovolené, starobní důchodci aj.), kteří měli alespoň část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, i když výdělečná činnost trvala jen několik měsíců daného zdaňovacího období.

Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za rok 2021 68 000,- Kč. Tato sleva se uplatňuje až po skončení kalendářního roku po posouzení příjmů.

Do těchto příjmů se nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna
 • dávky osobám se zdravotním postižením
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • příspěvek na péči, sociální služby
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4.

 

Sleva na studenta – na tuto slevu vzniká nárok po dobu, po kterou se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

Sleva na dítě – toto daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů, kteří žijí ve společné domácnosti, a pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého je podepsané prohlášení k dani.

* V červenci 2021 parlament schválil vyšší daňové zvýhodnění na druhé dítě, a to na 22 320,- Kč ročně, a na třetí a každé další dítě na 27 840,- Kč. V roce 2021 se při výpočtu měsíčních mezd používaly původní nižší částky daňového zvýhodnění na děti, vyšší částky se použijí až při ročním zúčtování mezd (případně v daňovém přiznání). Tato změna i postup jsou na základě novely č. 285/2021 Sb., která vstoupila v platnost 27. 7. 2021.

Daňový bonus jsou peníze, které získáte od státu, pokud je vaše daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu. Podmínkou jsou příjmy ve výši alespoň šestinásobku minimální mzdy. Pro daňové přiznání podané v roce 2022 to bude 91 200,- Kč.

Školkovné – sleva za umístění dítěte do školky. Výše této slevy odpovídá výši výdajům prokazatelně vynaloženým poplatníkem za umístění dítěte v předškolním zařízení. Školkovné se může uplatnit za každé dítě. Maximální částka je stanovena ve výši minimální mzdy.

 

Další slevy

 

Nová sleva – sleva na dani za zastavené exekuce, stanovuje ji novela exekučního řádu.

Při splnění zákonem stanovených podmínek zastaví exekutor exekuci, pokud pohledávka nepřevyšuje částku 1 500,- Kč bez příslušenství a její vymáhání trvalo po dobu alespoň tří let předtím, než novela vstoupila v platnost. Pokud nebyla ani z části po třech letech pohledávka vymožena, je zavedena nová sleva na dani za zastavenou exekuci. Výše slevy na dani pak odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému přizná exekutor při zastavení exekuce.

 

Právnické osoby mohou uplatnit

 • slevu na zaměstnání osoby se zdravotním postižením až 18 000,- Kč za každého zaměstnance
 • slevu na zaměstnání osoby s těžším zdravotním postižením až 60 000,- Kč za každého zaměstnance

 

Odčitatelné položky

 

Upravuje je Zákon o daních z příjmů § 15 (dále jen ZDP).

Jako zaměstnanec i jako OSVČ tyto částky od základu daně odečítám až po skončení kalendářního roku (při ročním zúčtování daní, při podání daňového přiznání).

 

Odčitatelná položkaZDP § 1520222021

Dary

odst. 1

nejvýše 15 % základu daně

nejvýše 30 % základu daně

Úroky z úvěru

odst. 3 a 4

nejvýše 150 000,- Kč

nejvýše 150 000,- Kč

Penzijní připojištění

odst. 5

nejvýše 24 000,- Kč

nejvýše 24 000,- Kč

Životní pojištění

odst. 6

nejvýše 24 000,- Kč

nejvýše 24 000,- Kč

Členské příspěvky zaplacené odborové organizaci

odst. 7

 

nejvýše 3 000,- Kč

 

nejvýše 3 000,- Kč

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

odst. 8

nejvýše 10 000,- Kč

ZTP až 13 000,- Kč

ZTPP až 15 000,- Kč

nejvýše 10 000,- Kč

ZTP až 13 000,- Kč

ZTPP až 15 000,- Kč

 

Bezúplatná plnění – dary – nárok pro odečtení hodnoty darů mi vzniká v případě, že jejich celková výše je min 2 % ze základu daně anebo alespoň 1 000,- Kč. Celkem můžu odečíst maximálně 15 % ze základu daně.  Dle novely zákona ZDP „pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně“.

(Dary u právnických osob se řídí § 20 ZDP, minimální výše jednotlivých darů je 2 000,- Kč, celkem nejvýše 30 % ze základu daně.)

Odečíst si můžu hodnotu darů:

 • na veřejně prospěšné účely,
 • politickým stranám a hnutím na jejich činnost,
 • fyzickým osobám, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, a to na zdravotnické prostředky, na rehabilitační a kompenzační pomůcky a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

 

Obdobně se postupuje i u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy.

Úroky z úvěru – zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru (snížené o státní příspěvek). Podmínkou pro jejich odečtení je použití úvěru na financování svých bytových potřeb. Úhrnná částka úroků ze všech úvěrů nesmí překročit od 1.1.2021 150 000,- Kč ročně. Horní hranice pro odpočet zaplacených úroků u hypotéky sjednané před 1. lednem 2021 je 300 000,- Kč.

Penzijní připojištění – podmínky pro uplatnění: sjednaná výplata plnění až po 60 měsících (po 5 letech) a nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Od daňového základu si můžu odečíst příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, které přesáhly částku 12 000,- Kč, max. 24 000,- Kč (abych si tuto částku mohl odečíst v plné výši, musel bych naspořit 36 000,- Kč / rok).

Životní pojištění – jako odčitatelnou položku můžu použít i příspěvek na své životní pojištění, maximálně 24 000,- Kč, ale na rozdíl od penzijního připojištění bez odečtení limitu 12 000,- Kč. Podmínky: doba trvání smlouvy alespoň 60 měsíců / 5 let, nárok na čerpání je vázán na dosažení 60 let věku.

Členské příspěvky zaplacené odborové organizaci – jako člen odborové organizace si mohu odečíst dar organizaci v částce do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, max. 3 000,- Kč.

Odčitatelnou daňovou položkou do 3 000,- Kč jsou i poskytnuté dary příspěvkovým organizacím, investice do vzdělávacích kurzů nebo odběry krve, darování orgánu či tkání.

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako daňově uznatelný výdaj OSVČ.

 

Dále odečitatelné položky

Dle § 34 ZDP základ daně můžeme ještě snížit o položky odečitatelné od základu daně. Jedná se například o daňovou ztrátu, výdaje na podporu výzkumu a vývoje nebo na podporu odborného vzdělávání. Daňovou ztrátu lze uplatnit následujících 5 let, za předchozí 2 roky, až do výše 30 000 000,- Kč.

Zdroje: 

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-prijmu/slevy-na-dani/
https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-prijmu/odecitatelne-polozky/
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/slevy-na-dani-a-odcitatelne-polozky-v-roce-2020-a/
https://www.podnikatel.cz/clanky/zakladni-sleva-na-dani-se-od-roku-2022-zvysi-na-30-840-kc-co-ostatni-slevy/
https://www.finance.cz/506043-skolkovne/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/prehled-zmen-od-1-1-2022-v-gesci-mf-43576