Jiný výsledek hospodaření minulých let - kdy jej použít?

Před 1.1.2013 se chyby aktuálního účetnho období opravovaly následovně:

(Vezměme to na příkladu zapomenuté faktury za služby. )

 

       600,- Kč518 / 321
600 000,- Kč588 / 321

           

Pokud si to promítneme do toho, co to udělá s výsledkem hospodaření, je zřejmé, že je touto operací souvisejcí s minulým rokem zkreslen, ať už se to ve výkazech následně objeví kdekoli.

 

Aby účetní závěrka neobsahovala případy nesouvisející s daným účetním obdobím nebo případy, které by účetní období výrazně ovlivnily, byl vytvořen rozvahový účet, s jehož pomocí se takové chyby či změny dají řešit jinak. Platí to již od roku 2013 a jde o novou položku vlastního kapitálu s názvem Jiný výsledek hospodaření minulých let. Je upravena § 15a vyhlášky č.500/2002 Sb. a najdeme ji v rozvaze v oddílu A.IV.

Chybovat je lidské. Napravit je božské

 

Účelem této položky je oprava chyb, která nezkreslí výsledek hospodaření. V zásadě slouží pro případy, kdy účetní jednotce vznikne nějaká významný výnos nebo náklad pocházející z minulého účetního období, které jsme ale do tohoto období z nějakého důvodu nezaúčtovali. V praxi se tato položka využívá ve třech situacích. Tou, která nás nyní zajímá nejvíce, je oprava chyb let minulých.

 

Pod chybu let minulých spadá to, když nějakou částku opomeneme zaúčtovat, nebo když ji účtujeme v chybné výši či na špatném řádku. Chyby v účetnictví, které zjistím včas, je možné snadno opravit. Horší je to v případě chyb, které vyjdou na povrch až v novém účetním období, kdy jsou již účetní knihy uzavřené a nelze je opravovat. Patřičná změna se tedy již nemůže promítnout do tohoto období, ale kvůli její významnosti je oprava nutná při nejbližší možné příležitosti.

 

Významnou účetní operaci můžeme definovat jako takovou, jejíž opomenutí nebo chybné započtení by mohlo výrazně ovlivnit úsudek a rozhodování uživatelů účetní závěrky. Významnost účetní operace stanovuje vedení společnosti zpravidla po poradě s auditorem na základně odborně vypracovaného posudku.

 

Pokud mi přijde faktura za provedené služby v minulém a již uzavřeném účetním období, kterou vedení společnosti uzná jako významnou, pak bych tuto částku měl účtovat v novém účetním období pouze rozvahově. A to pomocí účtů MD 426 „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ / DAL 321 „Závazky z obchodních vztahů“, protože díky tomu faktura neovlivní výsledek hospodaření za běžné účetní období.

 

Aby byl zachován princip srovnatelnosti účetních informací za běžné a minulé účetní období, bude nutné upravit údaje za účetní období, v němž jsme evidovali chybu. Následně pak bude účetní operace vedena v závěrce tak, jako kdyby k chybě nedošlo. Konkrétně tak, že částku nákladů za služby a stejně tak i závazky z obchodních vztahů ve výkazech zvýšíme právě o částku z faktury, kterou jsme v minulém období nezaúčtovali. Tím se samozřejmě změní základ daně za minulé období, takže bude nutné, abychom podali dodatečné daňové přiznání, které již bude tuto změnu reflektovat. Když vykazuji jiný výsledek hospodaření, musím jej důkladně a přesně popsat v příloze účetní závěrky.

 

Druhým případem, kdy je žádoucí využít tento účet, je prvotní účtování o odložené dani. Pokud mi vznikla povinnost účtovat o odložené dani, je tento postup nejjednodušší. Dá se díky němu zachytit účtování o části odloženého daňového závazku nebo daňové pohledávky, která vznikla v předchozím účetním období. V souvislosti tím nepoužívám Jiný výsledek hospodaření proto, že bych se v předchozích obdobích dopustil chyby nebo o dani neúčtoval, nýbrž proto, že mi poprvé vznikla povinnost účtování odložené daně. Odložená daň v prvním roce vychází ze všech přechodných rozdílů za dobu existence účetní jednotky, které trvají až do rozvahového dne.

 

Poslední situací, v níž je běžné využít účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let, je změna účetní metody. To znamená postup, kterým účetní jednotka oceňuje, vykazuje nebo zveřejňuje jednotlivé prvky účetní závěrky. Dopady těchto změn se dříve účtovaly k prvnímu dni účetního období do mimořádných nákladů či výnosů. Tím však byl ovlivněn výsledek hospodaření. Změna metody by vždy měla být okomentována v příloze účetní závěrky. O tom, co se stane s Jiným výsledkem hospodaření a jak bude využit, rozhoduje účetní jednotka stejně jako je tomu u výsledku hospodaření běžného období.

 

Články o účetnictví