Stalo se Vám někdy, že jste dostali od dodavatele fakturu za služby, které byly provedeny už poměrně dávno v minulém roce? V takovém případě byste asi rádi věděli, jestli jste povinni fakturu s takovým zpožděním přijmout a proplatit.

Dvě možnosti, dva zákony

Než si na tuto otázku odpovíme, je nutné vzít v potaz, zda dodavatel vede účetnictví, či nikoli. Pokud ano, tak musí řídit tím, co říká zákon o účetnictví v § 11 odst. 2. Tam je výslovně uvedeno, že „účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu.“ Dodavatel má tedy povinnost vystavit fakturu za služby bez jakéhokoli odkladu. V případě, kdy by tak neučinil, by mu mohl ze strany finančního úřadu hrozit postih až do výše 3 % hodnoty aktiv.

V případě, že dodavatel vlastní účetnictví nevede, se řídí zákonem o živnostenském podnikání. Ten mu ukládá jako povinnost ihned vystavit doklady za služby a prodané zboží, pokud si to zákazník vyžádá.

Teoreticky by tedy k takovým situacím docházet nemělo, ale často se setkáváme se situacemi, kdy jedna či obě strany čekají na vyúčtování prodejů, inventuru, potvrzeníí nějaké informace a čas běží. A ještě běžněji dochází k tomu, že faktura sice je vystavena a zaevidována na straně dodavatele, ale k odběrateli nedoputuje. A když doputuje až v následujcím roce, co s ní?

Ve vazbě na obecnou tříletou promlčecí lhůtu v obchodních vztazích můžeme říci, že přestože mohlo dojít k porušení výše uvedených formálních nařízení, je příjemce služeb povinen pozdní fakturu nejen přijmout, ale také proplatit. Je-li účetnictví předchozího roku uzavřené, účetní závěrka schválená, účtovat ji bude až do účetního období, v němž fakturu dostal. Způsob, jak se bránit je možná uzavřená smlouva, která tyto situace ošetří ve prospěch odběratele.

Jaký je dopad na daň z příjmů?

Daň z příjmů je tady největším problémem, protože mi přichází do účetnictví náklad, který s daným účetním obdobím časově nesouvisí. Účtuju na nedaňový nákladový účet, ovlivní mi to řádek 40, popř. přes jiný výsledek hospodaření minulých let podle významnosti případu.

Každopádně daňovou povinnost jsem si nesnížil. Způsob, jak promítnout pozdě dodanou fakturu do daně z přjmů, je přes dodatečné daňové přiznání za předchozí účetní období na ř. 112.

Více o opravách "chyb" z minulého účetnho období zde

Co s odpočtem DPH?

§ 73 odst. (1) a) ZDPH udává povinnost, že odpočet DPH můžu uplatnit až tehdy, pokud mám daňový doklad.

Stejný § 73 odst. (3) mi dává možnost uplatnit odpočet ve lhůtě, která činí 3 roky. Tzn. Zjednodušeně z loňské faktury není problém odpočet DPH uplatnit. 

Zdroje: 

Zákon o DPH, § 73
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/faktura-od-dodavatele-za-sluzby-provedene-v-lonske/
https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/jak-spravne-zauctovat-faktury-na-prelomu-roku/
https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=264580