Podmínky mateřské

Základní podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen mateřská), je účast na pojištění, tzn. například zaměstnání v době nástupu na mateřskou.

Na mateřskou se nastupuje někdy od 8. týdne do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Datum si určuje žena sama. Pokud si jej neurčí, je jím počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

(Dovolím si v tomto článku genderově nevyváženě předpokládat, že rodí a na mateřskou nastupují převážně ženy, proto někdy budu používat i ženský rod.)

Nárok na mateřskou má i žena, které skončí zaměstnání v tzv. ochranné lhůtě.

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta pro uplatnění nároku na mateřskou je 180 dnů ode dne zániku pojištění. Je k tomu jedna podmínka: Pokud je doba, po kterou pojištění trvalo, kratší, pak je ochranná lhůta jen tak dlouhá, jak dlouho pojištění (zaměstnání) trvalo.

Doba mateřské (podpůrčí doba)

Doba, po kterou se vyplácí mateřská je 28 týdnů. (Pokud porodí žena dvě a více dětí, trvá mateřská 37 týdnů.) Po mateřské je možné pokračovat v rodičovské dovolené. Tam může mít různou dobu trvání podle volby. V průběhu rodičovské dovolené vyplácí stát rodičovský příspěvek.

Výše mateřské

Funguje to v podstatě jako při nemocenské.

Mateřská se vyplácí ve výši, cituji, "70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den". Ten vyměřovací základ jednoduše řečeno znamená, že s počítá z nějakého průměru hrubé mzdy za 12 měsíců nazpět. "Redukovaný"  znamená, že nedostane 70 % z toho průměru, ale částka bude ořezána pomocí tří "redukčních hranic". Čím větší příjem žena má, tím více jí základ pro výpočet mateřské v rámci snahy o sociální vyváženost zredukují (rozuměj zkrouhnou). Takže celých 70 % z příjmů to u středně a výšepříjmových skupin není.

Postup zaměstnankyně

Nárok na mateřskou uplatňuje zaměstnankyně tiskopisem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který jí vydá ošetřující lékař – gynekolog. Lékař potvrdí v části A. tiskopisu předpokládaný den porodu a pojištěnka vyplní požadované údaje v části B. 

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství předává zaměstnanec (zaměstnankyně) na předepsaném tiskopisu svému zaměstnavateli.

Postup zaměstnavatele

Zaměstnavatel k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství přiloží vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ (popř. také podklady pro provádění srážek z dávek) a předá je na ČSSZ.

K oznamovací povinnosti zaměstnavatele (ZP):

  • Když žena nastupuje na mateřskou dovolenou (pracovní poměr obvykle pokračuje), zaměstnavatel jen oznámí nástup na mateřskou dovolenou směrem k ČSSZ kódem „M“.
  • Po návratu z rodičovské dovolené zaměstnavatel oznámí nástup zpět do zaměstnání kódem „U“ - představuje ukončení povinnosti státu platit pojistné. 

Další povinnosti a informace v souvislosti s mateřstvím

Zaměstnavatel nesmí dát výpověď v tzv. ochranné době, tj. době kdy je zaměstnankyně těhotná nebo v době, kdy čerpá zaměstnankyně mateřskou, rodičovskou nebo je v dočasné pracovní neschopnosti

Do 8 dnů po narození dítěte je třeba ho přihlásit u zdravotní pojišťovny, a to u té, u které je pojištěná matka.

Žádný zaměstnavatel nesmí zaměstnan ženu v šestinedělí.

V průběhu mateřské nesmí žena (rodič) vykonávat tu práci, ze které čerpá mateřskou dovolenou a mateřskou (PPM). Může pracovat (i pro svého zaměstnavatele) na základě třeba DPP nebo DPČ a vykonávat odlišný druh práce.

Při návratu ihned po mateřské má zaměstnavatel přidělit zaměstnankyni vrátit na její původní práci a pracoviště. (Není-li to možné, protože původní práce zanikla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí zaměstnavatel zaměstnance na jiné pracovní místo, ale podle pracovní smlouvy.

Při návratu po rodičovské dovolené nemusí zaměstnavatel zařadit zaměstnance na původní práci a pracoviště. Jen má obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy.

Zdroje: 

Postup při uplatnění nároku na peněžitou dávku v nemoci a mateřství - ČSSZ
Peněžitá pomoc v mateřství - ČSSZ
Oznamovací povinnost při mateřské a rodičovské dovolené - Stormware
Postup při uplatňování nároku na dávky NP - PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ  - ČSSZ - text převzat a redakčně zkrácen