Jsem společník a jednatel v s.r.o.. V podnikaní se založeným s.r.o. se nedařilo. Můžu společnost nechat umrtvenou a přihlásit se na úřadu práce a pobírat podporu?

Pojďme se podívat, co k tomu najdeme v zákoně.

Zákonná ustanovení

Kde se o tom píše?Obsah ustanovení
Zákon o zaměstnanosti,
§ 25 odst. 1, bod c)
a bod s)

Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není

c) společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,

s) fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu mimo pracovněprávní vztah a její měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,

Zákon o zaměstnanosti,
§ 25 odst. 3
Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

Zákon o zaměstnanosti,
§ 39 odst. 2

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,

který je ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s) (mj. tedy společník nebo jednatel); k výši příjmu nebo odměny se přitom nepřihlíží, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva.

 

Když to shrneme, docházíme k závěru, že současná právní úprava nebrání jednateli přihlásit se na úřad práce, ale na podporu  nárok nemá.

Výklad úřadu práce směřuje k tomu, že může mít na podporu nárok jednatel nebo společník, který není společností odměňován. Otázka je, z čeho se pak podpora vypočítá.

Realita je různorodá a jsou případy, kdy člověk v pozici jednatele nebo společníka podporu přiznanou má. Nemusel by ale při přezkoumání nebo změně výkladu dotyčný podporu vrátit?

Více informací je lépe si zjistit na konkrétním úřadě práce.

Dne 20.11.2021

Zdroje: 

Zákon o zaměstnanosti