Jsem společník a jednatel v s.r.o.. V podnikaní se založeným s.r.o. se nedařilo. Můžu společnost nechat umrtvenou a přihlásit se na úřadu práce a pobírat podporu?

Pojďme se podívat, co k tomu najdeme v zákoně.

Zákonná ustanovení

Kde se o tom píše?Obsah ustanovení
Zákon o zaměstnanosti,
§ 25 odst. 1, bod c)
a bod s)

Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není

c) společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,

s) fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu mimo pracovněprávní vztah a její měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,

Zákon o zaměstnanosti,
§ 25 odst. 3
Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

 

Když to shrneme, docházíme k závěru, že současná právní úprava nebrání jednateli přihlásit se na úřad práce a pobírat podporu. Podmínkou ale je, že upozorní na to, že je jednatel, doloží své příjmy a nebudou větší než polovina minimální mzdy. Pro rok 2022 je to 16 200 Kč.

Více informací poskytnou úřady práce.