Podnikatel, který překročí obrat 1 000 000 Kč za posledních 12 kalendářních měsíců, je povinen podat přihlášku k registraci k DPH do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém byl obrat překročen. Plátcem DPH se stává od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl limit překročen. (Tento harmonogram je platný od 1.1.2013. Podle předchozí právní úpravy se podnikatel stával plátcem při překročení obratu o měsíc později.)

Pro názornost příklad: V srpnu zjistím, že obrat za posledních 12 ukončených měsíců (srpen - červenec) přesahuje 1 000 000 Kč. Přihlášku k registraci k DPH podávám do 15. srpna. Plátcem DPH se stávám od 1. září.

Co když přihlášku nepodám včas?

Nepodáním přihlášky se povinnost k registraci nemění. Při kontrole správce daně stanoví za období, kdy měl podnikatel již registrován, tzv. náhradní plnění daně z přidané hodnoty. Výše náhradního plnění je na úrovni DPH ze základů daně za uskutečněná zdanitelná plnění. Tuto hodnotu není možné snížit o nárok na odpočet.


Zdroje: 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - § 6, § 94, § 95