Co je to akruální princip?

Akruální princip (nebo také báze, koncept) je jedna ze základních účetních zásad, která říká, že účtování nákladů a výnosů patří do období, se kterým věcně a časově souvisí, aniž by bylo bráno v úvahu, kdy došlo ke reálnému pohybu peněz.

Věcná souvislost

Věcná souvislost výnosů se řídí tzv. věcným nositelem. U výnosů je věcná souvislost určena realizací výkonů. Lidsky řečeno, výnosy se vykazují do období, kdy byly výrobky nebo zboží předány odběratelům. Věcná souvislost nákladů je určena přiřazením k výnosům.

Časová souvislost

Tam, kde není věcný nositel nebo je obtížné ho určit se účtují náklady i výnosy do období, se kterým souvisejí časově. Takovým příkladem je nájemné, úroky, které jsou vždy za určité období.