Oč jde při testu nízké kapitalizace?

Test nízké kapitalizace vychází z ustanovení § 25 1 w) ZDP. Jednoduše řečeno jde o to, že když má firma půjčky od spojených osob, tak částky úroků nad čtyřnásobek vlastního kapitálu nejsou daňově uznatelné. Pokud je tím zadluženým banka nebo pojišťovna, nejde o čtyřnásobek, ale o šestinásobek.

Hlavní důvod, proč se to ustanovení zřejmě zavedlo, bylo získat peníze ze zdanění zisku. Bez tohoto testu byl pro zahraniční matky efektivní způsob, jak vyvézt zisk z tuzemských dceřiných společností, poskytnout půjčku místo kapitálového vkladu a následně inkasovat úroky.

Celé znění ustanovení je následující:

 Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména ... w) finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z úvěrových finančních nástrojů a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi (§ 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou úhrn úvěrových finančních nástrojů od spojených osob v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěrového finančního nástroje banka nebo pojišťovna, nebo čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrových finančních nástrojů. V případě, že podmínkou pro poskytnutí úvěrového finančního nástroje dlužníkovi věřitelem je poskytnutí přímo souvisejícího úvěru, zápůjčky nebo vkladu tomuto věřiteli osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, považuje se pro účely tohoto ustanovení a vzhledem k tomuto úvěrovému finančnímu nástroji věřitel za osobu spojenou ve vztahu k dlužníkovi.

Spojené osoby

O spojených osobách píše § 23 odst. 7). Jen ve stručnosti lze zmínit, že osoby mohou být spojené

  1. kapitálově
    • přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu (alespoň 25 %)
  2. jinak
    • podíl na vedení nebo kontrole od stejné osoby nebo blízkých osob.

 

Další předpokládaný vývoj u testu nízké kapitalizace

Uvažuje se o dalším posunu, a sice, že maximální výše objemu daňově uznatelných úroků se bude vztahovat nejenom na úroky z půjček a úvěrů poskytnutých spojenými osobami, ale na veškeré nákladové úroky. Zatím, pokud vím, k této změně v zákoně nedošlo, ani tak nemá nastat v nejbližších měsících.

 

Zdroje: 
Zákon o daních z příjmů, zejména § 25 1 w)
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/Metodicka_pomucka_k_uverovym_fin_nastrojum.pdf
 
 
Další zajímavé články na podobné téma:
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/nenapadne-zhorseni-danoveho-testu/
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/pozor-za-dva-roky-si-budete-moci-odecist-z-dani-mene-87259.html
Test nízké kapitalizace úvěrů a půjček poskytnutých spojenými osobami - Ing. Pavel Běhounek na www.du.cz
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d40076v50159-tak-trochu-jinak-o-pravidlech-nizke-kapitalizace/