Bilanční rovnice je pravidlo platné v Rozvaze (bilanci): Suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv.