Noví plátci DPH mají od roku 2013 ze zákona měsíční zdaňovací období, a to dokonce i v případě, že jejich obrat je pod 2 mil. Kč. S tím je spojena častější frekvence podávání přiznání. Kdy a jak změnit období na čtvrtletní?

§ 99a odst. 1) ZDPH uvádí, že plátce DPH se může rozhodnout pro změnu na čtvrtletní období při splnění následujících podmínek:

  1. obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč
  2. není nespolehlivým plátcem
  3. není skupinou
  4. změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku

Kdy změnu na čtvrtletní období provést?

§ 99a odst. 3) uvádí, že změnu nelze učinit pro kalendářní rok, v němž byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok. To znamená, že pokud jsem se registroval k DPH v roce 2013, v musím být měsčním plátcem v letech 2013 a 2014. Pro rok 2015 již můžu požádat o změnu.

Týž paragraf umožňuje ale správci daně "z důvodů hodných zvláštního zřetele" na žádost plátce podanou do konce října rozhodnout o změně zdaňovacího období na čtvrtletí. Co je tím důvodem hodným zvláštního zřetele je otázkou. Lze vyzkoušet podáním žádosti. Na žádost není předepsaný formulář. Lze ji sestavit volně.

Jak změnu na čtvrtletní období provést?

Pokud plátce splňuje zákonem dané podmínky, v přiznání k DPH za prosinec vyplní v kolonce "Kód zdaňovacího období následujícího roku" "Q". To je jediná příležitost, kdy období změnit. Dobrovolně je naopak možné stát se měsíčním plátcem.Zdroje: 
ZDPH § 99a