Bilance jako pojem znamená celkový přehled nebo výsledek nějaké činnosti. Používá se v následujících souvislostech:

Bilance (Rozvaha)

Tento význam je rozebrán pod pojmem rozvaha.

Obchodní bilance

Jedná se o čistý pohyb zboží (export - import) mezi zeměmi platby mezi zeměmi jsou součástí platební bilance.

Platební bilance

Platební bilance je výkaz ekonomických transakcí národní ekonomiky se zbytkem světa. Příjmy ze zahraničí (např. export) jsou zachyceny kladně, výdaje (např. import) záporně. Platební bilance zahrnuje platby za pohyb zboží a služeb, pohyb důchodů, transferů, kapitálu a devizových rezerv. Platební bilance se člení na běžný účet a kapitálový účet.

Saldo platební bilance

Saldo platební bilance je potom rozdíl finančních toků do a z ekonomiky.