Daňový doklad (faktura, účtenka, paragon) je dokument, který který musí mít náležitosti stanovené § 26-35 zákona o DPH. Existují dva typy daňových dokladů:

 • zjednodušený daňový doklad - může se použít při platbě v hotovosti, pokud částka nepřesahuje částku 10 tisíc Kč
 • běžný daňový doklad - ve všech ostatních případech, může se použít i v případě prvním

Bežný daňový doklad

Běžný daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti:

 • obchodní firmu (nebo jméno a příjmení)
 • sídlo nebo místo podnikání resp. bydliště plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
 • pořadové číslo dokladu
 • rozsah a předmět zdanitelného plnění
 • datum vystavení dokladu
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • výše ceny celkem (včetně DPH)
 • základní nebo snížená sazba daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo 47 zákona o dani z přidané hodnoty
 • identifikační údaje příjemce zdanitelného plnění
 • základ DPH a vyčíslenou DPH

Zjednodušený daňový doklad

Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat poslední dvě informace, tedy údaje o příjemci zdanitelného plnění a základ DPH + vyčíslenou hodnotu DPH.