Den platby daně postaru

Dříve platilo podle § 61 zákona o správě daní a poplatků, že dnem platby daně je

  1. u bezhotovostních převodů prováděných bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem z účtu v České republice den, kdy bylo uskutečněno odepsání peněžních prostředků z účtu, při převodu z účtu vedeného v cizí měně nebo v zahraničí den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně, nebo
  2. u plateb v hotovosti v české měně den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo držitel poštovní licence hotovost převzala anebo ji přijal pracovník správce daně; pokud byla platba v hotovosti provedena v cizí měně, den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně.

Den platby daně ponovu

1. listopadu 2009 vstoupila v platnost novela zákona o správě daní a poplatků, která "Den platby" nově upravuje. Tímto dnem je nyní den, kdy je platba připsána na účet finančního úřadu. Pro řádné zaplacení daní je tedy třeba počítat i s časem, který peněžní ústavy potřebují na převod. U platby v hotovosti na pokladně finančního úřadu se nic nemění a dnem platby zůstává den převzetí hotovosti.Zdroj: Česká daňová správa