Za dlouhodobý majetek se považuje ten, jehož doba využitelnosti je delší než jeden rok. Účetně se skládá ze tří částí:

  • dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
  • dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
  • dlouhodobý finanční majetek (DFM)